MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Led ekran bilgilendirme ve ses sistemi satın alınacaktır

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980676
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/136027
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
41 Kalem Led Ekran Bilgilendirme ve Ses Sistemi Alımı (Montaj Dahil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LED EKRAN BİLGİLENDİRME VE SES SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI


LED EKRAN BİLGİLENDİRME VE SES SİSTEMİ ALIMI (MONTAJ DAHİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/136027

1-İdarenin
a) Adresi : Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122369000 -
c) Elektronik Posta Adresi : semihcemre@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 41 Kalem Led Ekran Bilgilendirme ve Ses Sistemi Alımı (Montaj Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Kısım İçin Dolmabahçe Sarayı Otopark, Beylerbeyi Sarayı Otopark, Ihlamur Kasrı Giriş ve Resim Müzesi Giriş Salonu (İdare Ihlamur Kasrı İçin Düşünülen Ekranın İstanbul içinde belirleyeceği bir lokasyona monte edilmesi isteyebilecektir.) 2. Kısım İçin Dolmabahçe Sarayı Bilgi İşlem Birimi
c) Teslim tarihleri : 1. Kısım için teslim süresi 120 gündür. 2. Kısım için teslim süresi 60 gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 09.05.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
3) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
4) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi. Aday veya istekli imalatçı ise yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilen LED ekrana ait CE belgesi teklif zarfında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kısım İçin:
İstekli, teklif ettiği malzemelerin üretici ismi ve ülkesini, ürünün marka ve modelini belirterek (ekipman listesi) ekte vereceklerdir. Ayrıca bu malzemelere ait, sırası ile hazırlanmış kataloglar dosya ekinde verilecektir.
İstekli, şartnamede yazılan tüm teknik şartlara cevap verecektir. Verilen cevaplar açık ve anlaşılır olacak, istenen teknik özellikler ile ilgili bir uyumsuzluk var ise, değerleri ile belirtilecektir. İdare gerek görürse, bu uyumsuzluktan dolayı malzeme değişikliğine ya da teklifin kabul edilmeme yoluna gidecektir.
Yerli Malı belgesi istekli tarafından ihale teklif dosyasında idareye sunulacaktır
İstekli, ISO 10002:2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ kalite belgesine sahip olacak ve ihale dosyasında sunacaktır
İstekli, bünyesinde Sistem Eğitimi için 1 adet uzman personeli (Elektrik-Elektronik mühendisi ya da elektronik haberleşme öğretmenini) ihalenin yayın tarihinde çalıştırdığını belgeleyecektir.
Teklif verecek firma teklif dosyasında eğitim Programını sunacaktır. Eğitim programını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kısım İçin:
İstekli şartnamede yazılan tüm teknik şartlara cevap verecektir. Verilen cevaplar açık ve anlaşılır olacak, istenen teknik özellikler ile ilgili bir uyumsuzluk var ise, değerleri ile belirtilecektir. İdare gerek görürse, bu uyumsuzluktan dolayı malzeme değişikliğine ya da teklifin kabul edilmeme yoluna gidebilir.
İstekli, teklif ettiği malzemelerin üretici ismi ve ülkesini, ürünün marka ve modelini belirterek (ekipman listesi) ekte vereceklerdir. Ayrıca bu malzemelere ait, sırası ile hazırlanmış kataloglar dosya ekinde verilecektir


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım İçin: İç Ortam (Indoor) veya Dış Ortam (Outdoor) Led Bilgilendirme Ekran Kurulumu İle İlgili Özel veya Resmi Kurumlarda Kurulumu Tamamlanmış ve Çalışır Durumda Örnek Uygulamalar Benzer İş Olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR770000100100000350154043 numaralı hesabına yatırılarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası Satınalma Biriminden ihale dosyası temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR