HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lastik satın alınacaktır

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981058
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/109799
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere muhtelif tip ve ebatta 14 kalem dış lastik (tubeless) satın alınması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATSU Genel Müdürlüğü İhale Salonu Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LASTİK SATIN ALINACAKTIR

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMuhtelif Ebatta Dış Lastik (Tubeless) Satın Alma İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/109799
1-İdarenin
a) Adresi : Altınçay Mahallesi M.Kafadar Caddesi No:3 ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262124333 - 3262125888
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@hatsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere muhtelif tip ve ebatta 14 kalem dış lastik (tubeless) satın alınması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Makina Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 8 (sekiz) ay içerisinde peyder pey teslim alınacaktır. İdare'nin talebi üzerine en geç 15(gün) içerisinde teslimat gerçekleşecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HATSU Genel Müdürlüğü İhale Salonu Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yerli üretim lastikler TSE belgeli olup, - hafif ticari araç lastikleri(kamyon ve kamyonet) TSE11375 - İş Makineleri dış lastikleri için TS ISO 4250-2 standartlarında veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır. İstekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin bu standartlarda olduğunu teklif dosyasında belgeleyeceklerdir. Bu standartları belgelemeyen firmalar değerlendirme dışı kalacaklardır.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde imal edilmiş lastikler; markalarına ait ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organisation / Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) ve TRA (The Tire and Rim Association / Amerikan Lastik ve Jant Organizasyonu) veya uluslararası standartlarda belirtilen normlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Diğer ülke üretimi lastikler ise uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir belgesini teklif dosyasında belgeleyeceklerdir. İstekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin bu standartlarda olduğunu teklif dosyasında belgeleyeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tekliflerinde lastik tiplerini gösterir katalog verecektir. Teklif edilen dış veya iç lastiklerin resimleri bu kataloglarda işaretlenecektir. Teslim edilen lastikler bu listede işaretlenen lastiklerle aynı olduğu kontrol edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş makinesi ve araçlara ait her türlü lastik alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR