YENİŞEHİR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

Lastik satın alınacaktır

YENİŞEHİR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/400436
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Adet Dış Lastik Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenişehir Hv.Myd.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LASTİK ALIMI

HV.MEY.K.LIĞ-Y.ŞEHİR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/400436

1-İdarenin
a) Adresi : YENISEHIR HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI YOLÖREN KÖYÜ 0001 16900 YENİŞEHİR/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2247731111 - 2247731111
c) Elektronik Posta Adresi : makbulut@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet Dış Lastik
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yenişehir Hv.Myd.K.lığı
c) Teslim tarihi : Alım konusu mallar, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde bir defada teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenişehir Hv.Myd.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 20.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenişehir Hv.Myd.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Hv.Myd.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
47. Tekliflerin eşit olması:
47.1.1. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin de ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması halinde aranacak olan ve bu şartnamenin 35.4.1.'inci maddesinde belirtilen iş deneyimine ilişkin benzer iş olarak kabul edilecek işler; Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilen her türlü mal alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
47.2. TANIMLAR
47.2.1. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 2.1.2. maddesi gereği alınacak olan malzemelerin tanıtıcı bilgisi malzemelerle birlikte verilecektir. 47.2.2. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 2.1.3. maddesi gereği malzemelerin tüm teknik özellikleri idare tarafından belirtilen şartları sağlayacak olup tüm onaylı belgeleri idareye teslim edilecektir.
47.2.3. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 2.1.6. maddesi gereği Alınacak malzemenin garanti belgesi idareye teslim edilecektir.
47.3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
47.3.1. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 3.1.2. maddesi gereği alımı yapılacak malzemenin montajı yapılmayacaktır.
47.3.2. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 3.1.4. maddesi gereği alımı yapılacak malzemenin eğitimi mevcut değildir.
47.3.3. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 3.1.5. maddesi gereği yükleniciden malzeme güvenlik formu istenmeyecektir.
47.3.4. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 3.1.6. maddesi gereği yükleniciden kalite güvence formu istenmeyecektir.
47.3.5. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 3.2.2. maddesi gereği tedarik edilen malzemeler muayene komisyon başkanlığı tarafından kurulan heyetle birlikte yüklenici ile beraber muayenesi yapılacaktır.
47.3.5. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 3.2.3. maddesi gereği teslimat esnasında yüklenici tarafından hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde paketlenecek ve idarenin gösterdiği yere istiflenecektir.
47.4. DENETİM VE MUAYENE
47.3.5. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 4.3. maddesi gereği Muayene Komisyon Başkanlığı 6 adet 24R21 Dubleks Titan 6x6 E-ONE Yangın Söndürme aracında kullanılmak üzere alınan malzemeleri muayene edecektir.
47.3.6. TEK.H.02-74 Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesinin 5.1.5. maddesi gereği malzemelerin göz muayenesi, ölçü muayenesi ve fonksiyon muayenesi yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR