DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Lastik, madeni yağ ve kilit taşı - bordür imalat palet alımı yapılacaktır

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156544
Şehir : Antalya / Döşemealtı
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/168574
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kısım 30 Kalem Lastik, 28 Kalem Madeni Yağ ve 1 Kalem Kilit Taşı-Bordür İmalat Palet Alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/DÖŞEMEALTI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1.Kısım ; Döşemealtı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Birimi lastik atölyesine 2.Kısım ; Döşemealtı Belediyesi Kademe Hizmet Binasına 3.Kısım ; Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Parke Üretim Tesisi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LASTİK, MADENİ YAĞ VE KİLİT TAŞI-BORDÜR İMALAT PALET ALIM İŞİ

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lastik, Madeni Yağ ve Kilit Taşı-Bordür İmalat Palet Alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/168574
1-İdarenin
a) Adı : DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YENİKÖY MAH. ATATÜRK CAD. NO:521 07190 DÖŞEMEALTI/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2424213053 - 2424213185
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Lastik, Madeni Yağ ve Kilit Taşı-Bordür İmalat Palet Alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım 30 Kalem Lastik, 28 Kalem Madeni Yağ ve 1 Kalem Kilit Taşı-Bordür İmalat Palet Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısım ; Döşemealtı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Birimi lastik atölyesine 2.Kısım ; Döşemealtı Belediyesi Kademe Hizmet Binasına 3.Kısım ; Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Parke Üretim Tesisi
ç) Süresi/teslim tarihi : Bütün kısımlar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.04.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Döşemealtı Belediyesi İhale Servisi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1.KISIM LASTİK ALIMI: Lastikler yerli üretim veya Türkiye’de üretimi yapılmış lastik olacaktır.İsteklikler bu durumu gösterir belgeleri ve katalogları teklif ekinde sunacaklar.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.KISIM LASTİK kısmında %10(On ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR