DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Laodikeia Antik Kenti'nin restorasyonu için malzeme alım ihalesi

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908746
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Semt-Mahalle : ALTINTOP MAH. / SARAYLAR
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/623702
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
38 Kalemden oluşan Restorasyon Malzemeleri Alımı / Mal Alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Laodikeia Antik Kenti
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Restorasyon Malzemeleri Alımı İşi

Restorasyon Malzemeleri Alımı İşi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası 2018/623702
1 - İdarenin
a) Adresi Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası 2582802452 / 2582802986
c) Elektronik posta adresi denizli@denizli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu mal alımı işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı 38 Kalemden oluşan Restorasyon Malzemeleri Alımı / Mal Alımı
b) Teslim yeri Laodikeia Antik Kenti
c) Teslim tarihi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 45 gündür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer Denizli Büyükşehir Belediyesi / Altıntop Mh. Lise Cd. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati 21/12/2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7.Konsorsiyumlar katılamazlar.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. . Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4.. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.4.1.Bu madde boş bırakılmıştır

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı [Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 K:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR