İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Lam kapama filmi satın alınacaktır

İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910437
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/621941
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 AYLIK LAM KAPAMA FİLMİ ALIMI - 770 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI OLAN 24 AYLIK LAM KAPAMA FİLMİ
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -4

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -4'e Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 24 Aylık Lam Kapama Filmi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/621941
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 - ŞİŞLİ / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123861330 - 2123812945
c) Elektronik Posta Adresi : baskanliksatinalma4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 AYLIK LAM KAPAMA FİLMİ ALIMI - 770 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 220 adet Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 170 adet Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 380 adet
c) Teslim tarihi : Siparişin çekilmesine müteakip 15 gün içerisinde Şişli Hamidiye Etfal E.A.H. - 220 adet Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H. - 170 adet Okmeydanı E.A.H. - 380 adet olmak üzere hastanelerin medikal/laboratuar depolarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhaleye katılan istekliler teklifleri ekinde teklif ettikleri ürünün TİTUBB sistemine kayıtlı ve ''SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR'' ibaretli çıktısını (ihale sıra numarası ve malzeme adı yazılarak sıralı bir liste halinde) ihale dosyasında sunacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin üretici / ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kaydı firma / bayi tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ve Ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu bulunmayan kapsam dışı ürünler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (yetkili kurumlardan alınmış) sunulması halinde UBB kaydı aranmayacak olup kapsam dışı ürünler için yetki belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği ''Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi'' düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka-modellerini içeren bir listeyi ihale dosyası içinde sunacaklardır.
İdare gerekli gördüğü takdirde isteklilerden teklif ettikleri malzemeye ait numuneyi, orjinal ambalajında idarenin belirleyeceği yere, talep edildiği tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde teslim edeceklerdir.Teslim edilmeyen numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan numune ile ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname Bedeli İlgili sağlık tesisinin bağlı bulunduğu Döner Sermaye İşletme Biriminin HALK BANKASI CAĞALOĞLU ŞUBESİ IBAN NO : TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 hesabına yatırıldıktan sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR