ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuvar sarf malzemesi satın alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048908
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/422868
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Patoloji Kliniği 40 (kırk) Kalem Laboratuar Sarf Malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Patoloji Kliniği 40 (kırk) Kalem Laboratuar Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/422868

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125962000 - 3125172097

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@diskapieah.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Patoloji Kliniği 40 (kırk) Kalem Laboratuar Sarf Malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemiz Laboratuvar Deposu

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici/yükleniciler hale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Son parti 15.10.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

03.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ), Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ) onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (TITUBB veya ÜTS ) ürün kodunun idarenin talep ettiği ürün SUT alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
e- Teklif edilen ürünlerin (TITUBB veya ÜTS ) kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır ve oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
f- SUT kodu ile ilgili ürünün kodunun eşleştirmesini gösteren belgeyi, teklifleri ile birlikte verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunulabilir. Ancak tekliflerin değerlendirmesi ilk önce numuneler üzerinden yapılacaktır.
b) İstekliler, GENEL HÜKÜMLER başlıklı teknik şartnamede belirtildiği gibi teklif ettikleri her kalem için yine şartnamede belirtildiği miktarda numuneyi tutanak karşılığında ihale saatine kadar satınalma birimine veya ihalede görevli uzman üyelere teslim edilecektir. Teknik şartnamede numune birimi belirtilmeyen kalemler için ise en az 1 adet, litre, kg vs kaleme ait teklif cetvelin biriminde tarif edildiği şekilde numuneleri ihalede görevli Uzman üyelere tutanak karşılığında teslim edilecektir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB veya ÜTS no'ları ile numune olarak verdikleri ürünlere ait TITUBB/ÜTS no'ları aynı olmalıdır bu no'lar numune teslim tutanaklarında belirtilmelidir. Numunelerin ambalajları açılarak denenerek karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir. Soğuk zincir ürünlerin numuneleri istekliden istenildiği tarihte komisyona teslim edilecektir.
c) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evraklar, teklif edilen ürünlerde tereddütte düştüğü durumlarda incelenmesi için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Firma bunun için idareden her hangi bir ücret talep edemez.
d) İstekliler teklif verdikleri kalemlere ait TİTUBB/ÜTS nolarını birim fiyat teklif mektubu eki cetveline mutlaka yazacaklar.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Brans Kodu

Miktarı

1

ALCİAN BLUE

litre

ALCIAN BLUE (PH 2,5) BOYASI

20

2

AMİLOİD (KRİSTAL VİYOLET ) HAZIR BOYA

test

KRISTAL VIYOLET BOYASI

400

3

RHODANİNE BAKIR BOYASI

test

BAKIR

100

4

DOKU KAPAMA SOLÜSYONU (ENTELLAN=BALZAM)

litre

DOKU KAPAMA SOLÜSYONU (ENTELLAN)

70

5

BİYOPSİ KESESİ (BAG-BOX)

adet

DOKU TAKİP KESESİ

30.000

6

BONCUK PARAFİN

kilogram

PARAFİN (BONCUK)

3.000

7

CRYOMATRİKS

adet

CRYOMATRIX

20

8

PRUSYA MAVİSİ (PEARL'S İRON) DEMİR BOYASI

test

PRUSYA MAVISI

1.000

9

DİSPOSABLE MİKROTOM BIÇAGI

adet

MİKROTOM BIÇAĞI

20.000

10

DOKU BOYASI [SİYAH RENK]

adet

DOKU BOYASI SİYAH

30

11

DOKU BOYASI [MAVİ RENK]

adet

DOKU BOYASI MAVİ

20

12

DOKU BOYASI [YEŞİL RENK]

adet

DOKU BOYASI YEŞİL

20

13

BLOK KASETİ (PLASTİK KAPAKSIZ)

adet

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKSIZ PLASTİK

100.000

14

BLOK KASETİ (PLASTİK KAPAKLI)

adet

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK

100.000

15

PAPANİCOLAOU EA 50

litre

EA50

75

16

ELASTİK BOYASI (EVG)

test

EVG (VERHOEFF'S VON GIESON BOYA)

200

17

EZN (ERLİCH-ZİEHL-NEELSEN) BOYASI

test

EHRLICH- ZIEHL- NEELSEN BOYA (EZN)

200

18

FORMİK ASİT

litre

FORMİK ASİT

30

19

GROCOTT METHENAMİNE SİLVER (GMS) BOYASI

test

GMS STAİN KİT

100

20

GRAM BOYASI (BAKTERİ İÇİN)

test

GRAM BOYA SETI

100

21

HİDROKLORİK (HCL) ASİT

litre

HİDROKLORİK ASİT (HCL)

30

22

HÜCRE BLOĞU KİTİ (CYTOBLOCK KİTİ )

test

HÜCRE BLOĞU ÖRNEK HAZNESİ

300

23

KONGO RED AMİLOİD HAZIR BOYASI (SET)

test

KONGO KIRMIZISI AMYLOID BAYAMA KITI

100

24

KSİLEN

litre

KSİLEN

3.000

25

MASSON FONTANA

test

MASSON FONTANA

100

26

MASSON TRİCHROME

test

MASSON TRIKROM 1000 ML

400

27

MAY GRÜNWALD

litre

MAY GRUNWALD

70

28

MEGAFUNNEL

adet

MEGAFUNNEL (GENIŞ HACIMLI ÖRNEK HAZNESI)

3.000

29

MUSİKARMİN BOYASI

test

MUSİKARMİN BOYAMA KİTİ

200

30

ORANGE G

litre

EA50 ORANGE G HISTOKIMYASAL BOYA SETI

100

31

PERİODİC ACİD SCHİFF (PAS) HAZIR BOYA

litre

PAS BOYASI (PERİYODİK ASİT +SCHİFF SOLÜSYONU)

20

32

RETİKÜLİN BOYASI

test

RETİKÜLİN (GÜMÜŞ RENKLENDİRME KİTİ)

1.000

33

SINGLE FUNNEL

adet

MEGAFUNNEL (GENIŞ HACIMLI ÖRNEK HAZNESI)

400

34

BİYOPSİ TÜPÜ (TIPALI)

adet

BİYOPSİ TÜPÜ

15.000

35

PATOLOJİK MAKROSKOBİ KABI (10 LT.)

adet

MAKROSKOPİ KABI 2000 ML

1.000

36

MAKROSKOPİ KABI (20 LT.)

adet

MAKROSKOPİ KABI 2000 ML

500

37

MAKROSKOPİ KABI (30 LT.)

adet

MAKROSKOPİ KABI 2000 ML

500

38

LAM TAŞIMA MAPESİ (20'LİK) (PLASTİK MAPE 20 LAMLIK)

adet

LAM TAŞIMA MAPESI (20 LAM)

20

39

LAM TAŞIMA MAPESİ (40'LIK) (PLASTİK MAPE 40 LAMLIK)

adet

LAM TAŞIMA MAPESI (40 LAM)

40

40

CERB2 İMMÜNOHİSTOKİMYA ANTİKOR

test

CERB-B2 ANTIKOR

700

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR