ANTALYA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Laboratuvar sarf malzemesi satın alınacaktır

ANTALYA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979306
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİPAŞA SAHİL 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİPAŞA GAZETESİ 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
20198172970
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42 KALEM MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazipaşa Devlet Hastanesi İdari Birim Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

LABORATUVAR SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/172970
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi 23 07900 GAZİPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425721562 - 2425727635
c) Elektronik Posta Adresi : gazipasadh@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gazipaşa Devlet Hastanesi Eczane Deposu
c) Teslim tarihi : Teslimi yapılacak mal/hizmet idarenin yazılı talebi ile 10 (on) gün içersinde hastaneye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazipaşa Devlet Hastanesi İdari Birim Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 22.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Teklif veren istekliye ait ve teklif edilen ürüne ait T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kayıtları olmalı ve teklif ekinde sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Tüm maddelere birebir karşılaştırmalı teknik şartnameye cevap yazısı.
2-Türkçe katalog sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Vakumlu Koagülasyon Tüpü , Vakumlu Tüp İğnesi [Yeşil İgne Ucu (21g)] , Kapaklı İdrar Bardağı (100ml) , Kapaklı idrar bardağı 100ml (Steril) , Vakumlu 16x100 Mm Edtalı Tüp , Otomatik Pipet Ucu (Mavi) , Otomatik Kan Alma Türnikesi (50cm) , Tek kullanımlık lanset , Kan torbası tekli , Koyun kanlı hazır besiyeri , EMB hazır besiyeri , Müller hinton agar ( petride) , Bakteri tanımlama kiti , Cam seroloji tüpü , Öze steril (Tek kullanımlık) , Rodajlı lam ( 50lik kutu traşlı) , Staph aureus latex aglütinasyon testi , Amoksisilin klavulanik asit 20/10 mcg antibiyogram diski , Basitrasin antibiyogram diski , Ciproflaksasin antibiyogram diski , Gentamisin 10 mcg , Seftriakson antibiyogram diski , Sefuroksim antibiyogram diski , Ertapenem antibiyogram diski , Nitrofurantoin antibiyogram diski , Meropenem antibiyogram diski , Trimethoprimsulfometaksozal-SXT antibiyogram diski , Sefotaksim antibiyogram diski , Fosfamisin antibiyogram diski , Ofloksasin antibiyogram diski , Vankomisin antibiyogram diski , Teikoplanin antibiyogram diski , Gentamisin 120 mcg antibiyogram diski , Linezolid antibiyogram diski , Katalaz testi , Çukulata agar ( hazır besiyeri) , TDA reaktifi , James rektifi , NIT1 +NIT2 reaktifi , Oksıdaz testi , Salmonella-Shigella agar( hazır besiyeri) , Kan Gazı Testi kısımlarında %10(On ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gazipaşa Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR