TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Laboratuvar sarf malzemesi alınacaktır

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874709
Şehir : Kocaeli / Gebze
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / GEBZE
Yayınlandığı Gazeteler

GEBZE YENİGÜN 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/483168
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Deney hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 kalem Laboratuvar sarf malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TSE Gebze Kalite Kampüsü Gebze İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.2258. Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Deney hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 kalem Laboratuvar sarf malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/483168

1-İdarenin

a) Adresi : TSE GEBZE KALİTE KAMPUSÜ, CUMHURIYET MAH. 2258. SOKAK 10 41410 GEBZE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2627231313 - 2627231612
c) Elektronik Posta Adresi : gebzealimsatim@tse.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Deney hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 kalem Laboratuvar sarf malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Marmara Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı Müdürlüğü ve
Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü TSE Gebze Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Gebze-
KOCAELİ (Adres)
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içerisinde yapılmalıdır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TSE Gebze Kalite Kampüsü Gebze İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.2258. Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 08.11.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamede yer alan her bir maddeye verilecek cevapları gösteren ürün özellikleri hakkında detaylı bir belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı TSE Gebze Kalite Kampüsü Gebze İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.2258.
Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TSE Gebze Kalite Kampüsü Gebze İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.2258. Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR