BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Laboratuvar sarf malzeme satın alınacaktır

BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/7866
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi - Konferans Salonu/Toplantı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIM İHALESİ

DEVLET HASTANESİ -ÇEKİRGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/7866

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ÇEKİRGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. 16090 ÇEKİRGE OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242393636 - 2242393737
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 9 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIM İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR SARF DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde 20/12/2020 tarihine kadar peyderpey yapılacaktır. İhale konusu mallar mesai günleri içinde, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Muayene Kabul Komisyonu Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.01.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bursa Çekirge Devlet Hastanesi - Konferans Salonu/Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-) İstekliler; teklif verdikleri tıbbi cihazlar / malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)/ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir ürün numarasını (barkod) ihale sıra numaraları belirterek yazılı olarak teklifleri ile beyan edeceklerdir. İsteklinin, teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıt ve bayi bildirimi olacaktır. teklif edilen malzemeye ait barkod numaraları, firma ve bayi tanımlayıcı numaralarının bulunması zorunlu olup, barkod numaraları, firma ve bayi tanımlayıcı numaralarını belirtmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-) İstekliler ÜTS'ye tabi malzemeler için Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR