ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar sarf malzeme satın alınacaktır

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037667
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : MEHMET AKİF ERSOY MAH. / DEMETEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/374915
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
43 Kalem Halk Sağlığı Laboratuvarı Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Laboratuvar Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/374915
1-İdarenin
a) Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125924400-4625-4475 - 3125525818
c) Elektronik Posta Adresi : asmsatinalma1@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 43 Kalem Halk Sağlığı Laboratuvarı Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı depolar
c) Teslim tarihi : İhale dökümanında aksi belirtilmemişse ,malzemeler işe başlama tarihinden itibaren idare tarafından verilen siparişi takiben 15 gün içerisinde peyder pey teslim edilecektir. Teslim programı ve tarihlerinde idaremizce değişiklik yapılabilir. İl Sağlık Müdürlüğünün izni veya onayı olmadan dökümanda belirtilen miktarlardan fazla sipariş çekilemeyecektir. İhale dökümanında belirtilen ihtiyaçlarından fazla sipariş çekilmiş olsa dahi yüklenici tarafından teslim gerçekleştirilmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler yürürlükteki mevzuat gereğince zorunlu olması durumunda cihazların Türkiye Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olduğu gösterir Barcode numaralarını tekliflerinde belirtilecektir. Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır. İsteklilerin, teklif ettikleri ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaları ve bu firmaların adı altında bayiliği olmalıdır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt ve bildirimi aranmayacak olup, ürünler veya cihazların kapsam dışı olduğuna dair yazılı beyanı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifleriyle beraber teklif ettikleri ürünlere ilişkin katolog (kataloglardaki ilişkili ürünler işaretli olarak) veya teknik özellikleri açıklayıcı dokümanlarını teklifleriyle beraber vereceklerdir.Teknik Şartnamenin belirtilen özelliklerine sahip olmayan kataloglar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca ihale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü malzemelerin numunelerini isteyebilecektir.
Numuneler aşağıda belirtilen şartlarda teslim edilecektir.
a)İhale komisyonu gerekli gördüğü taktirde numunler, teklif veren istekliler tarafından en geç 3(üç) iş günü içerisinde idareye teslim edilecektir.
a)Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhale Sıra No, ihale listesindeki adı, firma adı belirtecektir. Numuneler, firmanın isminin yazılı olduğu poşet, torba v.b. içine koyulacaktır. Teslim edilen numuneler için hazırlayacakları teslim formunu iki nüsha halinde doldurup bir nüshasını idareye vereceklerdir. Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecektir. İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
b) İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. İhale komisyonu tarafından numune incelemesi sırasında tespit edilemeyen kusurlar muayene komisyonu tarafından tespit edilebilecek olup ihale komisyonunca yapılan numune incelemesi sonucu malzemenin satın alındığı gerekçesiyle istekliler bir hak talebinde bulunamaz.
c) İstekliler teklif edecekleri ürünlerin marka, model, üretici bilgilerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR