BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Laboratuvar malzemesi satın alınacaktır

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038062
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/0024
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MMF Biyomedikal Mühendisliği Laboratuvar Malzemeleri Alımı - 22 Kalem 30 Adet Malzeme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Beykent Sitesi Avalon Yerleşkesi F Blok 613 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ


MMF Biyomedikal Mühendisliği Laboratuvar Malzemeleri Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini ‘in 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2019/0024

  1. İdarenin
a) Adresi :Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Beykent Sitesi Avalon Yerleşkesi F Blok 418 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Telefon : 444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/

  1. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin
a) Niteliği, türü ve miktarı : MMF Biyomedikal Mühendisliği Laboratuvar Malzemeleri Alımı - 22 Kalem 30 Adet Malzeme
b) Teslim Yeri : Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ayazağa Mah. Hadım Koru Yolu Cad. No: 19 Sarıyer/İstanbul
c) Teslim Tarihi :Söz konusu malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

  1. İhalenin
a) Yapılacağı Yer :Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Beykent Sitesi Avalon Yerleşkesi F Blok 613 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 16.08.2019 - 10:00

  1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
    1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:418 Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.
15. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR