NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Laboratuvar malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00858131
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 05.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/426457
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu 24. Kat Nişantaşı Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12 Bera İş Merkezi Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

17 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/426457

1-İdarenin

a) Adresi

:

Nişantaşı MAh. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 12 Kat: 14 Bera İş Merkezi SELÇUKLU / KONYA 42060 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322210665 - 3322362186

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@konya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

c) Teslim tarihi

:

Ürünler Sözleşme imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde tam, sağlam , çalışabilir ve kullanılabilir vaziyette monte ve teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu 24. Kat Nişantaşı Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12 Bera İş Merkezi Selçuklu/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

19.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
İstekliler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek zorundadır. Bu belge verilirken UUB kodları:
d)Tıbbi cihaz penceresinden alınmış barkot kontrolü ve firma tanımlayıcısı nosu,
e) Firma tanımlayıcısı nosu ile onaylatılmış bayi kodunun çıktısı,
f) Ürün barkodu ile alınan "Tıbbi Cihaz" pencersinden alınmış ürün detay incelemesi bölümünün çıktısı (İthalatçı Üretici Bilgisi) kaşelenip imzalanarak ihale dosyasına konacaktır.
d) UBB kodu olmayan ürünlere ait CE belgesi verilecektir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Söz konusu cihazlar için firma tarafından fabrikasyon (imalat), İşçilik ve Montaj hatalarına karşı en az 2 (İki) yıl parça ve işçilik garantisi ve garanti sonrası 10 yıl yedek parça temini garantisi ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünlerde CE uygunluk belgesi olmalıdır. teklif dosyasında verilecektir.
Teklif edilen ürünlere ait ithalatçı veya imalatçı firmanın ilgili kurumlardan alınmış " Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesi" veya " Sanayi Bakanlığı Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" teklif dosyasında verilecektir.
Ürünlere ait imalatçı firmanın ISO 9001 - ISO 13485 Kalite Belgeleri teklif ekinde verilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek ürünlere ait ihale teklif dosyası ekinde katalog veya tanıtım broşürü veya kullanma klavuzu sunulacaktır.
İhale komisyonunun gerek görmesi durumunda ürünlere ait demonstrasyon istenebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi Nişantaşı Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat: 14 Bera İş Merkezi Selçuklu/KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi Nişantaşı Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:12 14. Kat Bera İş Merkezi Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR