CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Laboratuvar malzemesi alınacaktır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824086
Şehir : Sivas
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/302318
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Ayniyat Saymanlığı,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayniyatiyat Saymanlığı, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı, Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/302318

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü MERKEZ SİVAS SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası : 3462191124 - 3462191125

c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@cumhuriyet.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : 1, 2, 3, 4, 5, 6. kalemler mühendislik Fakültesi Dekanlığı Ayniyat Saymanlığına , 7, 8, 9, 10, 11. Kalemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayniyatiyat Saymanlığına 12. Kalem Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığına , 13, 14, 15. Kalemler Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığına veya ilgili birimlerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR. İŞİN SÜRESİ 30 TAKVİM GÜNÜDÜR YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE 1,2,3,4,5,6. KALEMLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AYNİYAT SAYMANLINA , 7,8,9,10,11. KALEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANLIĞINA ,12. KALEMİ ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANLIĞINA , 13,14,15. KALEMLERİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU AYNİYAT SAYMANLUĞUNA VEYA İLGİLİ BİRİMLERİNE TEK PARTİDE TESLİM EDİLECEKDİR. YÜKENİCİ İDARECE ONAYLANMIŞ TESLİM PROGRAMINA AYNEN UYMAK ZORUNDADIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 29.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin genel adı yanında markasını da açık olarak belirtmek zorundadırlar. İstekliler teklif ettikleri her bir cihaz için teknik şartnameye madde madde cevap verecek şekilde Şartnameye Uygunluk cevabını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Şartnameye uygunluk cevabı teklif veren firmanın antetli kagıda yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Teknik şartnameye birebir uygunluk cevabı olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2- İstekliler teklifleri ile birlikte cihazın teknik özelliklerinin görülebileceği teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu vb. teknik dokümanları teklif dosyasında sunmak zorundadır. Sunulan teknik dokümantasyon, orijinal veya iyi kalite renkli kopyalar olacak ve şartname içinde tanımlanmış teknik gerekliliklere uyumluluğu kontrol edebilmek amacıyla gerekli yeterli bilgiyi içerecektir. Sunulan teknik doküman üzerinde teklif verilen kalemin hangi sayfada olduğu belirtilerek teknik doküman üzerinde teknik şartname maddeleri tek tek işaretlenecek, teklif veren isteklinin kaşesi basılarak ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. Teklif edilecek malzemelere ait ayrıntılı teknik billgilerin yer aldığı katalog vb. tanıtım materyali olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BÜROSU adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR