MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HST.

Laboratuvar malzemeleri satın alınacaktır

MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HST.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/162391
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 KALEM LABORATUVAR MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

14 KALEM LABORATUVAR MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -MANİSA MERKEZ EFENDİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

14 KALEM LABORATUVAR MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/162391
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ EFENDI MAH. MİMAR SİNAN BULVARI NO:141 45010 MANİSA MERKEZ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362314587 - 2362346026
c) Elektronik Posta Adresi : manisadhs9.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM LABORATUVAR MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ MEDİKAL DEPO BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe 1 gün içerisinde başlanacaktır.Sarf malzemeler hastanenin ihtiyacı doğrultusunda yükleniciye verilecek siparişlerle peyper pey yapılacaktır. Sipariş tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde (acil ihtiyaçlarda sipariş tarihinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde)teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 10.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekliler, Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TITUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. UBB kapsam dışı olan ürünler için; UBB kapsam dışı beyanı belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
2)İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3)Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1) TİTUBB ÜRÜN VE YETKİ:
a) İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belge/belgeleri teklif dosyasında sunulacak ve belge üzerine ürün ihale sıra numaraları yazılacaktır.
b) TİTUBB kapsamı dışında olan ürünler için ise, üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
c) İstekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
d) Teklif edilen ürünün ihale sıra numarası, ürünün adı, ürünün markası ve ürünün TİTUBB 'na kayıtlı ürün(barkot) numaraları Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelinde veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir listede gösterilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.
2) ÜTS ÜRÜN VE YETKİ:
a) İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, ÜTS kaydı olmalı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacak ve belge üzerine ürün ihale sıra numaraları yazılacaktır.
b) İstekli, imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/ürünlerin ÜTS' de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
d) Teklif edilen cihazların/ürünlerin ÜTS' de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.
e) Teklif edilen ürünün ihale sıra numarası, ürünün adı, ürünün markası ve ürünün ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelinde veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir listede gösterilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.
NOT: “1” ve “2” maddelerde istenilen belgelerden birinin sunulması yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi - Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/Manisa adresine, üzerinde sıra numaraları yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, ürünün markası, ürünün onaylanmış barkod numarası ve ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir
b) Sarf karşılığı istenen cihaza ilişkin idare veya ihale komisyonunun gerek görmesi durumunda, ihalenin herhangi bir aşamasında incelemek amacıyla demonstrasyon istenebilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebinin istekliye talebinden itibaren 2(iki) iş günü içinde istekli tarafından idareye demonstrasyonun ne zaman yapılacağı bilgisi sunulur. Demonstrasyon; bu bilgi yazısının idare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 3(üç) takvim günü içinde, idarenin belirlediği sağlık tesisinde, teknik şartname kriterleri doğrultusunda yapılır.
c) İstekliler tedarik edilecek sarf ve cihaza ait teknik bilgilerin yer aldığı katalog, prospektüs, broşür vb. orijinal teknik dokümanları, Türkçe tercümeleri ile birlikte ihale dosyası içinde ibraz edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:141/A Yunusemre/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR