TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuvar için sarf malzeme satın alınacaktır

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/234139
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yavuz Selim Mah. Topalosman Sok. Kaşüstü-Yomra / TRABZON)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/234139
1-İdarenin
a) Adresi : Kaşüstü Mah. Topal Osman Sk.No:7 61040 Kaşüstü Yomra/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623415630 - 4623415654
c) Elektronik Posta Adresi : trabzonkanunieah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü ve Numune Kampüsü; Tıbbi Sarf Birim Depo , Eczane Birim Deposu veya Bağlı Birimleri
c) Teslim tarihi : Öngörülen işe başlama tarihi 11.06.2019 tarihidir. İdarenin yazılı talebi ile faks veya mail/e-posta yoluyla bildirilen sipariş miktarları en geç 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek, siparişin bölünerek farklı zamanlarda teslimat yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 31/12/2019 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yavuz Selim Mah. Topalosman Sok. Kaşüstü-Yomra / TRABZON)
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili ÜTS 'ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), ÜTS'ye kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.İstekliler internet çıktısı olarak sunacakları bu belgelerinin üzerine hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Belirtilmeyen belgeler değerlendirilmeyecektir.
2)İstekliler teklifte bulundukları kısımlara/kalemlere ait barkod numaralarını, marka bilgileri ve kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı bilgilerini birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.
3)Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için sınıfının gerektiği belgeler ihale dosyasında sunulacak ve bu kalemler için kapsam dışı olduğuna dair beyanlar ihale dosyasında sunulacaktır.
4)Yerli malı ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği ihale dosyasında sunulacak ve üzerinde hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen belgeler yerli malı beyanı olarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen kalem/kısım/cihazlarla ilgili tüm orjinal teknik döküman, broşür, katalogların vb. bilgilendirici materyallerin aslı veya noter onaylı örneği Türkçe olarak verilecektir. Teklif edilen kalem/kısım/cihazlarla ilgili tüm orjinal teknik döküman, broşür, katalogların vb. bilgilendirici materyallerin aslı veya noter onaylı örneğini Türkçe olarak vermeyen firmaların/isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu ihalede marka, model belirten doküman ihale dosyasında sunulacak olup, ayrıntılar teknik şartnamede belirtildiği gibidir.
1)-Teknik şartnamede aksi belirtilmediği müddetçe isteklilerce her kalem için ayrı ayrı birer numune verilmesi zorunludur. Bu numuneler üzerinde firma adı ve ihtiyaç listesi kalem listesi yazılı olacaktır. Her kalem için ayrı numune verilmemesi ve numuneler üzerine firma adı ve kalem numarası belirtilmemesi durumunda numune değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tüm numuneler ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilecektir. Kutu olarak piyasaya arz edilen ürünlere ait numuneler orjinal kutuları içerisinde sunulacak. İhale komisyonu gerekli görmesi halinde teklif edilen ürünler için demo ya da sunum isteyebilecektir.
2)-Teknik Şartnameye uygun olunduğuna dair teknik şartnameye cevap yazıları Türkçe olarak ihale dosyasında sunulacaktır.
3)-İstekliler, teklif verdikleri ürüne ait katalog, broşür vb. bilgilendirici materyalleri ihale teklif zarfında sunmalıdırlar, sunulan materyallerin üzerine ihale kalem sıra numarası belirtilmelidir. Yükleniciler uhdesinde kalan malzemeleri ekap üzerinden hazırlayacakları cd' ye (KİK uzantılı XML dosyası ) kaydederek sözleşme esnasında satın alma birimine sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Satınalma Birimi (Yavuz Selim Mah. Topalosman Sok. Kaşüstü-Yomra / TRABZON) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR