SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Laboratuvar demirbaş malzemesi alımı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00414647
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 18.08.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/310372
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 kalem laboratuvar malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ( Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy\İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ABORATUVAR DEMİRBAŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Fizyoloji Öğrenci ve Anatomi Maket laboratuvarı ile Multidisipliner Öğrenci laboratuvarında kullanılmak üzere 9 kalem muhtelif demirbaş alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/310372

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163463636 - 2163463640

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 kalem laboratuvar malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 34668 Selimiye Üsküdar/İSTANBUL ( Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Anatomi Öğrenci laboratuvarı ile Multidisipliner Öğrenci laboratuvarları)

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren idarenin belirteceği programa göre 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ( Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy\İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati

:

09.09.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İSTEKLİ, Teknik Şartnamede yaralan her maddeye Teknik Şartnamedeki sıra ile teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini de yazarak açık ve net bir şekilde cevap vermelidirler. Toptan verilmiş cevaplar ya da “evet, hayır, anlaşılmıştır” gibi tek kelimelik verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.

- İSTEKLİ, teklif ettiği ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanları ve/veya broşürleri teklif ekinde sunacaktır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünlerde varsa, teklif ettiği ürünü açık olarak belirtmelidir.Teklif ettiği ürünün hangi marka ve model olduğunu belirtecektir. Teklif edilen ürünlerin katalogları olmalıdır. Bu ürünlerin katologları ihale dosyasında yer almalıdır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde yapılan Laboratuvar kurulumu işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ( Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy\İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ( Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy\İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR