TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar cihazları satın alınacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00902127
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 26.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/591299
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
323.600 Puan ABO+ Rh tayini (forward gruplama) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / 100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI İÇİN HASTA SONUCU KARŞILIĞI KAN GRUPLAMA TESTLERİ VE ANALİZ CİHAZLARI ALIMI İŞİ

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarları İçin Hasta Sonucu Karşılığı Kan Gruplama Testleri ve Analiz Cihazları Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/591299

1-İdarenin
a) Adresi : 100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37 59100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822582258 - 02822582296
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdagkhb.malihzm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 323.600 Puan ABO+ Rh tayini (forward gruplama)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Cihaz Müdürlüğümüz Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarına kurulacak, test kitleri sözleşme süresi içerisinde peyderpey idarenin talebine göre laboratuvara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Cihaz; Halk Sağlığı Laboratuvarının yazılı talebinden itibaren 45 gün içerisinde her laboratuar yetkilisinin gösterdiği yere ücretsiz olarak monte edilerek, kalibrasyonları ve rutin denemeleri yapılmış, işler vaziyette teslim edilecektir. Müdürlüğümüzün istediği miktarda ve zamanda istenilen kiti sözleşmenin bitiş tarihine kadar peyder pey teslim edecektir. Kullanılacak olan kit ve sarf malzemeleri en az 4 hafta, en fazla 3 aylık ihtiyacı karşılayacak miktarlarda, üreticinin önerdiği koşullarda (soğuk zincir, vb.) depo stoku olarak laboratuvarımızda bulundurulacaktır. Bunu sağlamak amacıyla laboratuvar, kit verimliliğini de hesaba katarak hazırladığı sipariş listesini faksla veya yazıyla firmanın belirlediği yetkili kişiye bildirecektir. Siparişi yapılan kitle birlikte kitin kullanımında gerekli diğer tüm sarf malzemesi, kalibratör, kontrol materyalleri de bu tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde eksiksiz olarak Halk Sağlığı Laboratuvarına teslim edilmiş olmalıdır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / 100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 17.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak cihazların/kitlerin TITUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
Teklif edilen cihazların/kitlerin TITUBB’a kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır.
Ayrıca, Teklif edilen kitlere ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKNİK ŞARTNAME UYGUNLUK BELGESİ: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanı ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı tanıtıcı katalog veya broşür vb. (CD ortamında) teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde laboratuvar hizmet alımı ve/veya kit karşılığı cihaz kullanma uygulaması kapsamında gerçekleştirilmiş işler ile kamu ve/veya özel sektörde sonuç/puan karşılığı laboratuvar hizmet/mal alımı kapsamında gerçekleştirilmiş işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / Satınalma Birimi (3. Kat) / 100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / Satınalma Birimi (3. Kat) / 100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR