ANKARA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ŞAP ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar cihazları alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00812213
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 26.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/256695
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Laboratuvar Cihazları Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dumlupınar Bulvarı No:35 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞAP ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Laboratuvar Cihazları Alımı 13 Kalem alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/256695

1-İdarenin
a) Adresi : Sap Enstitüsü Müdürlügü Dumlupinar Bulvari 35 06044 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122873600 - 3122873606
c) Elektronik Posta Adresi : asiye.keskin@tarim.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Cihazları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dumlupınar Bulvarı no:35 çukurambar/ANKARA Şap Enstitüsü Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak , Sözleşme imzalandığı tarihiden itibaren 45 gün içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dumlupınar Bulvarı No:35 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.06.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  • Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
  • Adayın ve istklinin üyesi olduğu melek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite rapor'u
  • Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
  • Adaylar ve isteklilerin adlarına ve unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerden bir tanesinin sunumak zordundadır.
Cihazın özelliklerini, kullanımını ve bakımını anlatan orijinal, güncel ve detaylı teknik dokümanlar verilecektir (İngilizce ve/veya Türkçe).

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Tüm muayene masrafları yüklenici firmaya ait olup firma muayene esnasında gerekli ekipman ile birlikte yetkili ve konunun uzmanı bir elemanını hazır bulunduracaktır.
Teslim edilen cihazlar ve ekipmanlarının malzeme, imalat ve montaj hataları yönünden ücretsiz garanti müddeti, kabulünün imzalandığı tarihten başlamak üzere 24 (yirmi dört) aydır.
Bu süre içinde herhangi bir olumsuzluk, arıza, performans düşüklüğü v.b. ile karşılaşılması halinde bu durumun yükleniciye tebliğini takiben en fazla 5 (beş) gün içinde olaya müdahale edilmiş ve problem giderilmiş olacak, problemin giderilememesi veya aynı problemin ikiden fazla tekrarı halinde idare cihazın değiştirilmesini talep edebilecektir.
Arıza veya olumsuzluğun giderilmesi esnasında geçen süre garanti süresine eklenecek ve süresi içinde giderilemeyen arızalardan doğacak zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenici firma garanti süresinden sonraki 10 (on) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça ve sarf malzemesi temin etmeyi, cihazın bakım ve onarımını yapmayı veya yaptırmayı taahhüt edecektir.
İhaleyi alan firma ile idare arasında istendiği takdirde yapılacak bir bakım/onarım sözleşmesi gereğince belirli zaman aralıklarıyla servis hizmeti istenebilecektir. Firma teklifi ekinde bakım/onarım ve yedek parça fiyat listesi de verecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Cihazın tümüne ilişkin standartlara uygunluk belgesi (Yerli üretim ise TSE veya TSEK, yabancı üretim ise tabi olduğu ilgili uluslararası DIN, EN, BS, NIST v.b. standartlardan birisine ait belgesi) bulunacaktır.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Cihazı teklif eden firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (geçerlilik süresi dolmamış) veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (geçerlilik süresi dolmamış) bulunacaktır.
Teklif edilecek cihaz ithal ise, firmanın noter onaylı Türkiye temsilcilik belgesi veya temsilci firmaya başka firmalara yetki verebilmesi belgede zikrediliyor ise mümessil firma belgesi ile birlikte ihaleye katılan firmanın yetki belgesi verilecektir.
Cihazın tümüne ilişkin standartlara uygunluk belgesi (Yerli üretim ise TSE veya TSEK, yabancı üretim ise tabi olduğu ilgili uluslararası DIN, EN, BS, NIST v.b. standartlardan birisine ait belgesi) bulunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Cihazın özelliklerini, kullanımını ve bakımını anlatan orijinal, güncel ve detaylı teknik dokümanlar verilecektir (İngilizce ve/veya Türkçe).


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dumlupınar Bulvarı No:35 Çukurambar-Çankaya/ANKARA İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR