ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum dışı tabela, bayrak direği ve yönlendirme levhası satın alınacaktır

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165816
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : HACETTEPE MAH. / SAMANPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 19.05.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜÇLÜ ANADOLU 19.05.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/252626
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurum Dışı Tabela, Bayrak Direği ve Yönlendirme Levhası Alımı (5 KISIM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Mah. Talatpaşa Bulvarı No:44 Eski Numune Hastanesi Yerleşkesi D Blok Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kurum Dışı Tabela, Bayrak Direği ve Yönlendirme Levhası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/252626
1-İdarenin
a) Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 552 10 09- 552 10 06 - 3125525818
c) Elektronik Posta Adresi : asmsatinalma1@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurum Dışı Tabela, Bayrak Direği ve Yönlendirme Levhası Alımı (5 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yönelendirme levhaları Müdürlüğümüzce belirlenen il içinde belirlenen yerlere, diğer malzemeler ise Müdürlüğümüze bağlı birimlere kurulu halde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Bağlı Birimlere yapılacak tabelalar sözleşmenin imzalanmasına müteakip grafik tasarımı yapılıp İdarenin Onayı alındıktan sonra yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tabela, bayrak direği veya yönlendirme levhası yapılacak birimler ve yerler değiştirilebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Mah. Talatpaşa Bulvarı No:44 Eski Numune Hastanesi Yerleşkesi D Blok Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.05.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale komisyonun tekliflerin değerlendirilebilmesi amacıyla isteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait görsel dokümanları teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
Teklif ettikleri ürününü teknik şartnameye uygun olduğuna dair belge vereceklerdir. Bu belgede teklif ettikleri ürünün bilgileri bulunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Mah. Talatpaşa Bulvarı No:44 Eski Numune Hastanesi Yerleşkesi D Blok Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR