ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kuru gıda ve muhtelif gıda ürünleri ile kuru soğan, patates, sarımsak alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860942
Şehir : Adana
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/411761
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33 Kalem Kuru Gıda ve Muhtelif Gıda Ürünleri ile 3 Kalem Kuru Soğan, Patates, Sarımsak Alımı İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ç. Ü. Rektörlüğü Ek İdari Bina 2. Kat Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İhale Odası 01330 Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

33 KALEM KURU GIDA VE MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI İLE 3 KALEM KURU SOĞAN, PATATES, SARIMSAK
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


33 Kalem Kuru Gıda ve Muhtelif Gıda Ürünleri Alımı ile 3 Kalem Kuru Soğan, Patates, Sarımsak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/411761

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. Rektörlük Ek İdari Binası 2. Kat Balcalı 01330 Balcalı SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 0 322 3386457 - 0 322 3386415
c) Elektronik Posta Adresi : sks-ihale@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Kalem Kuru Gıda ve Muhtelif Gıda Ürünleri ile 3 Kalem Kuru Soğan, Patates, Sarımsak Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Merkezi Kafeterya ambarına ve Karaisalı MYO. ambarına, yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Karaisalı MYO.'nun ürünlerinin tamamı; bir defada MYO. ambarına teslim edilecektir. Üniversitemiz Merkezi Kafeteryası ürünleri; ihtiyaca binaen, idaremizin yazılı talebi doğrultusunda peyder pey merkezi kafeterya ambarına en son 30/06/2019 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ç. Ü. Rektörlüğü Ek İdari Bina 2. Kat Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İhale Odası 01330 Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-Teklif veren tüm istekliler; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından İstekli adına düzenlenmiş "İşletme Kayıt Belgesi"nin Aslı veya Noter onaylı suretini ihale zarfı içerisinde teslim edeceklerdir.
[5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30. maddesine dayanılarak hazırlanan; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “1. maddesi Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlenmesi,” ve “5. maddesi Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.” hükmü gereği istenmiştir.]
b- İlk 5 kısma teklif verecek tüm istekliler; teklif edecekleri malların/ürünlerin marka listesini ihale zarfı içerisinde teslim edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif veren tüm istekliler; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından İstekli adına düzenlenmiş "İşletme Kayıt Belgesi"nin Aslı veya Noter onaylı suretini ihale zarfı içerisinde teslim edeceklerdir.
[5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30. maddesine dayanılarak hazırlanan; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “1. maddesi Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlenmesi,” ve “5. maddesi Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.” hükmü gereği istenmiştir.]

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Kuru Gıda Ürünleri alımı işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ç. Ü. REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ek İdari Binası 2. Kat 01330-Balcalı-Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ç. Ü. Rektörlüğü Ek İdari Bina 2. Kat Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 01330 Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1-) İhaleye teklif verecek İsteklilerin (Sözleşme imzalandıktan sonra; ürün tesliminde teknik şartname ve ihale dokümanında belirtilen hususlara uygun olmayan ürünler ile karşılaşmamak için) ürün numunelerini Merkezi Kafeterya Yöneticiliğinde görüp inceleyerek teklif cetveli oluşturmaları. 2-) a- Ürün ambalajının üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, orijinal etiketinde üretici adı, markası, TSE veya ISO amblemi olmalıdır. b- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan ürünler idare tarafından geri çevrilecek ve idari şartnameye göre işlem yapılacaktır. c- Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu için, hakem laboratuvara analiz ettirilecek olup; tüm masrafı yükleniciye ait olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR