HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kuru gıda ve içecek satın alınacaktır

HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113308
Şehir : Ankara / Elmadağ
Semt-Mahalle : HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH. / HASANOĞLAN
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZAFER 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/706533- 2019/705868- 2019/706785- 2019/701679  
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4734 Sayılı Kanunun 19 maddesine göre Açık İhale Usulü ile  Kuru Gıda ve İçecek alımı - Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.01.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü 
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLÂNEN
DUYURULUR.

ANKARA HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEBZE VE MEYVE, KAHVALTILIK, DANA DOĞRANMIŞ KUŞBAŞI ETİ VE TAVUK ETİ ÇEŞİTLERİ, KURU GIDA VE İÇECEK ALIMI
4734 SAYILI KANUNUN 19 MADDESİNE GÖRE AÇIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale Kayıt Numaraları : 2019/706533-2019/705868-2019/706785-2019/701679

a) Adresi : İstasyon Mahallesi, Menderes Bulvarı No:40 - 06850 Hasanoğlan- ELMADAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 0312866 1005 - 03128661003
c) Elektronik Posta Adresi: hasanoğlanfenlisesi06@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 4734 Sayılı Kanunun 19 maddesine göre Açık İhale Usulü ile Kuru Gıda ve İçecek alımı - Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü
c) Süresi: İşe başlama tarihi 07.02.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2020 Tarihine kadar geçerlidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 09:00'de Sebze ve Meyve, 11:00'da Kahvaltılık, 13:30'da Dana Doğranmış Kuşbaşı Eti ve Tavuk Eti Çeşitleri 15.01.2020 Tarihinde 24.01.2020 Saat: 09:00 ‘da Kuru Gıda ve İçecek Alımı.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2020 Yılı);
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (2020 Yılı),
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (2020 Yılı);
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (2020 Yılı),
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (2020 Yılı),
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Müdür Baş. Yrd. Odası. Adresine elden teslim edilebilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer ususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Necati KARAMUSTAFAOĞLU
İhale Yetkilisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR