KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuru gıda alınacaktır

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907937
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU TELGRAF 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/619492
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
84 Kalem Muhtelif Kuru Gıda Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No:14 Meram -KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI- BAKAN YARDIMCILIKLARI- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

84 Kalem Muhtelif Kuru Gıda Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/619492

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323104000 - 3322630666

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb42.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

84 Kalem Muhtelif Kuru Gıda Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı, Kulu Devlet Hastanesi, Kadınhanı Devlet Hastanesi, Çumra Devlet Hastanesi, Sarayönü Devlet Hastanesi, Yunak Devlet Hastanesi , Ilgın Devlet Hastanesi, Karapınar Devlet Hastanesi, Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Hüyük Devlet Hastanesi, Seydişehir Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşme bitiş süresi 31.12.2019'dur. Ürünler Sağlık Tesislerimizin ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Her Sağlık Tesisi ihtiyaçlarını ayda sadece 1 kez sipariş edecektir. Yüklenici, verilen yazılı siparişe müteakip istenilen gıda maddelerini 10 gün içinde teslim etmek zorundadır. Teslim alınan ürünler son kullanma tarihi içerisinde bozulursa yüklenici tarafından yeni ürünlerle değiştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No:14 Meram -KONYA

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teknik şartnamede ihale dosyasında sunulması istenen belgeler
*İstekliler Teknik şartnamede kısımlar için sahip olunması istenen ancak ihale dosyasında sunulması zorunlu olmayan belgeleri ihale komisyonu talep ettiği takdirde asıl nüshaları/Noter onaylı suretleri sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

84 Kalem içinde İhale değerlendirmesi için gönderilecek numuneler, teknik şartnamede istenilen orijinal ambalajında ve en az 1 birim miktarında olacak şekilde teslim edilecektir.İhaleye teklif veren firmalar ihale tarihi ve saatinden önce numunelerini Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi deposuna teslim edeceklerdir. Teslim edildiğine dair belgeyi teklif zarfı içerisinde sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü (Ziraat Bankası Zafer Şubesi TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10 Nolu İBAN) hesabına ihale doküman satış bedeli yatırılarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Biriminden ihale dokümanı alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü-İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR