ANKARA 75. YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DÖNER SERMAYE

Kuru gıda alımı yapılacaktır

ANKARA 75. YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DÖNER SERMAYE

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787888
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : EHLİBEYT MAH. / BALGAT
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/183013
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihtiyacı olan 69 kalem Kuru Gıda mal alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KURU GIDA MAL ALIMI
75.YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ


Kuru Gıda mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/183013

1-İdarenin
a) Adresi : Ehlibeyt Mh.Cevizlidere Cd.No:4 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 289 50 00 - 312 289 57 47
c) Elektronik Posta Adresi : 75yildbm@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihtiyacı olan 69 kalem Kuru Gıda mal alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:4 Balgat/ANKARA
c) Teslim tarihi : Teslimat 01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arasında İdarenin siparişine göre partiler halinde olacaktır. İdarenin haftalık yemek listelerine göre en az bir takvim günü önceden yazılı faks mesajı/telefon ile haberdar edilecek olan yüklenici yazılı/sözlü talep konusu malları taşımaya ve temizlik kurallarına uygun araçlar içinde , teknik şartnameye uygun şekilde ambalajlanmış olarak idarenin belirtmiş olduğu teslimat tarihinde mesai saatleri içinde idare ve yüklenicinin birlikte imzalayacağı tartım, sayım ve geçici kabul tutanağı karşılığında irsaliye ile Sözleşmede belirtilen adreslerdeki mutfağa teslim edilecektir. Teslimatlar belirtilen tarih ve mesai saatleri içinde, sipariş edilen miktarda olacak ve her türlü nakliye, hamaliye, depoya taşıma ve işçilik ücretleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen ürünler arasında Ticaret Borsasına tescili gerekli ürünler var ise bu tescil işlemi yapılarak fatura kesilmesi gereklidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.05.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
52.KALEM OLAN STRECH FİLM RULO VE 63.KALEM OLAN YAĞLI KAĞIT HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER ÜRÜNLERE AİT GIDA ÜRETİM İZNİ, İŞLETME ONAY, İŞLETME KAYIT VEYA BU BELGELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ OLMASI HALİNDE YERİNİ ALAN DİĞER BELGELERDEN BİRİ OLACAKTIR.
52.KALEM OLAN STRECH FİLM İÇİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ BÖLÜMÜNDEN ALINMIŞ GIDA İLE TEMASINDA SAKINCA OLMADIĞINA DAİR ÜRETİM İZİN BELGESİ OLACAKTIR.
İSTENİLEN EVRAKLARIN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler, Çankaya Malmüdürlüğüne yatıracakları şartname bedeline ait makbuz karşılığında 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Satın Alma Servisi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA adresinden ihale dokümanını temin edebilirler.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR