SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kuru gıda alımı yapılacaktır

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00477130
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 11.11.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/458643
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

KURU GIDA alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

2016/458643

1. İdarenin

a) Adresi

: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT KAMPUSÜ SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0332 223 38 42 – 0332 241 60 94

c) Elektronik Posta Adresi

: skssaymanlik@selcuk.edu.tr.

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Ayçiçek Yağı

kilogram

25.000

2

Zeytinyağı

kilogram

17.000

3

Bulgur

kilogram

16.000

4

Kırmızı Mercimek

kilogram

9.000

5

Konserve Bezelye

kilogram

6.000

6

Salça

kilogram

12.000

7

Turşu

kilogram

3.500

8

Puding (3 Kg.lık Paket) Muh.

kilogram

700

9

Ceviziçi

kilogram

400

10

Kuru Kayısı

kilogram

800

11

Aşurelik Buğday

kilogram

450

12

Çekirdeksiz Üzüm

kilogram

800

13

Pirinç Unu(1 Kg.lık Paket)

kilogram

100

14

Nişasta(1 Kg.lık Paket)

kilogram

100

15

Helva Fıstığı(250 Gr.lık Paket)

kilogram

350

16

Kuş Üzümü

kilogram

250

17

Antep Fıstığı(Çekilmiş Yüzlük)

kilogram

60

18

Hindistan Cevizi

kilogram

40

19

Mantı(Soyalı)

kilogram

1.800

20

Makarna(Fiyonk,Yüzük,Dirsek,1.500 er)

kilogram

12.000

21

Dondurulmuş Tulumba Tatlısı(5 Kg. Paket)

kilogram

1.300

22

Kemalpaşa tatlısı (150-200 gr.Paket)

kilogram

500

23

Tam Buğday Unu (25 Kg. Çuvallarda)

adet

3.000

24

Un Tip 2(25 Kg.lık Çuvallarda)

adet

450

25

Susam

kilogram

850

26

Çörekotu

kilogram

350

27

Karabiber

kilogram

400

28

Tatlı Kırmızı Toz Biber

kilogram

500

29

Kırmızı Pul Biber

kilogram

1.700

30

Nane

kilogram

120

31

Kekik

kilogram

80

32

Kimyon

kilogram

80

33

Kuru Fasülye

kilogram

5.000

34

Nohut

kilogram

4.500

35

Barbunya

kilogram

1.600

36

Pirinç(Baldo)

kilogram

30.000

37

Yeşil Mercimek

kilogram

1.200

38

Konserve Fasülye

kilogram

4.000

39

Kristal Toz Şeker

kilogram

12.000

40

Kuru Bamya

kilogram

300

41

Rafine Tuz

kilogram

7.500

42

Sofralık Zeytin (10 Kg.lık)

kilogram

2.000

43

Limon Tuzu

kilogram

300

44

Ekmek Mayası

kilogram

1.700

45

Tahin Helva(80 Gr.)

adet

60.000

46

Sirke (5 Kg. Ambalaj)

adet

80

47

Mısır Unu

kilogram

600

48

Karbonat (100 Gr.)

kilogram

20

49

Kenevir

kilogram

10

50

Tel Şehriye

kilogram

1.800

51

Arpa Şehriye

kilogram

1.400

52

İrmik

kilogram

2.200

53

Taze Tel Kadayıf

kilogram

2.700

54

Ekmek Kadayıfı

adet

1.200

55

Yufka

kilogram

450

56

Yumurta

adet

120.000

57

Fıstık içi ( Soyulmuş)

kilogram

100

58

Bademiçi

kilogram

70

59

Fındıkiçi

kilogram

100

60

Kuru İncir

kilogram

70

61

Medine Hurması

kilogram

800

b) Teslim yeri

:

S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Öğrenci Yemekhanesi Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal peyder pey teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında olmak üzere 12 Aydır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Üreticinin ürün ile ilgili T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen kayıt belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya Özel Sektörde Kuru Gıda satış işini yapmış olmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Döküman Bedeli S.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine veya Vakıfbank Nalçacı Şb. TR150001500158007290288909 IBAN nolu hesaba ödendikten sonra S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Biriminden satın alınabilir. (EFT kabul edilmeyecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR