AFYONKARAHİSAR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurşunsuz ve motorin alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00763119
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 06.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 06.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
AFYONKARAHİSAR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
İhale Kayıt No
:
2018/99876
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-500 (Beşyüzlitre ) 95 oktan benzin 2-25000(yirmibeşbinlitre )motorin (diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVİŞPAŞA MAH.BİLGİ CAD.NO:24 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1-KURŞUNSUS (95 OKTAN BENZİN) 2-MOTORİN(DİĞER)

AFYONKARAHİSAR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

1-KURŞUNSUS (95 OKTAN BENZİN) 2-MOTORİN(DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/99876
1-İdarenin
a) Adresi : dervişpaşa mah. Bilgi cad 24 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722153332 - 2722153354
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehirobm39@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-500 (Beşyüzlitre ) 95 oktan benzin 2-25000(yirmibeşbinlitre )motorin (diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenicinin Akaryakıt istasyonu veya idarenin talebi üzerine arazideki iş makinalarının olduğu yerler
c) Teslim tarihi : HİZMET ARAÇLARININ VE İŞ MAKİNALARININ İHTİYACINA GÖRE PERİYOTLAR HALİNDE ALIM YAPILMASI

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DERVİŞPAŞA MAH.BİLGİ CAD.NO:24 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 14.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu" ise ; Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi.
b) İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun" bayisi ise ; teklif sahibinin bayisi oldğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini"
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini
d) İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini
e)Kiralık ise en az 2018 yılı sonuna kadar olduğunu gösterir noter onaylı sözleşmeyi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Verilen Akaryakıt ürünlerinin TÜPRAŞ sipesifikasyonları veya TSE standartlarına uygun olacak ve buna ait belgeler verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DERVİŞPAŞA MAH.BİLGİ CAD.NO:24 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DERVİŞPAŞA MAH.BİLGİ CAD.NO:24 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR