ŞARKIŞLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurşunsuz benzin ve motorin alınacaktır

ŞARKIŞLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01112218
Şehir : Sivas / Şarkışla
Yayınlandığı Gazeteler

ŞARKIŞLA KIZILIRMAK 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/538
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.000 (On bin) Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 15.000 (On beş bin) Litre Motorin
İşin Yapılacağı Yer
:
ŞARKIŞLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (LOKAL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞARKIŞLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

10000 (ON BİN) LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN), 15000 (ON BEŞ BİN) LİTRE MOTORİN ALIM İHALESİ

10000 (On bin) Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 15000 (On beş bin) Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/538

1-İdarenin
a) Adresi : KAYALIYOKUS MAH CUMHURIYET CAD 35 58400 ŞARKIŞLA/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3465121014 - 3465121410
c) Elektronik Posta Adresi : sarkisla@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 (On bin) Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 15.000 (On beş bin) Litre Motorin diğer Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ŞARKIŞLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET ARAÇLARINA OTTS İLE POMPA BAŞINDA, HİZMET BİNALARI
JENERATÖRLERİNE İHTİYAÇ DUYULDUKÇA JENERATÖR BAŞINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Kırsal Motorin ve Euro Dizel Motorin pey der pey alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (LOKAL)
b) Tarihi ve saati : 21.01.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya
belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Her ay istasyondan alınan numunelerin incelenmesi sonucunda verilen kalite kontrol belgesi
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Bayide satılan akaryakıtın faturalı olması ve standartlara uygun olması ve belgelendirmesi gerekmektedir.
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A)İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve
dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
B)İstekli akaryakıt ve dağıtım pazarlama bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun
bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
C)İstekliye enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonunu belgesini,
D) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini sunmak zorundadır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAYALIYOKUS MAH CUMHURIYET CAD 35 58400 ŞARKIŞLA SİVAS adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şarkışla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kuvvesine kayıtlı hizmet taşıtları, hizmet binalarındaki jeneratörlerin ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerinin tedariki ve İdarenin kuvvesine kayıtlı taşıtların depolarına Otomatik Taşıt Tanıma Sistemiyle (OTTS )yakıt verilmesi, idarenin taşıtlarının iç ve dış temizliği işini kapsar.
A) İdare söz konusu sayaçlara tektik ve kontrol hakkına sahip olup gerekli görüldüğünde akaryakıtın tahlilini numune almak suretiyle uygun gördüğü kamu kuruluşlarında yaptıracak,tahlil sonucu teknik özellikleri taşımadığı anlaşılan akaryakıttan doğan her türlü zarar ve ziyan ile her türlü yaptırılacak tahlil giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
B) Akaryakıt alımı yüklenici tarafından araçlara takılan OTTS kayıt sistemi aracılığı ile ve 2 adet kart ile yapılacaktır. OTTS sisteminin arızalı olması durumunda idarece hazırlanacak iki parçalı akaryakıt talep fişi ile yapılacaktır. C) Akaryakıt istasyonunun İlçe Emniyet ve Bölge trafik İstasyon Amirliğine 5 km uzak olması halinde Gidiş 5 km dönüş 5 km nin üzeri araçlar tarafından sarf edilen akaryakıt yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR