HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurşunsuz benzin ve motorin alınacaktır

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00963719
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA OLAY 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/119613
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 10.000 lt Motorin (Diğer) 100.000 lt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI YAPILACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/119613

1-İdarenin
a) Adresi : Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mardin yolu üzeri 20. km Osmanbey Kampüsü Haliliye/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143183024 - 4143183195
c) Elektronik Posta Adresi : hruimi@harran.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 10.000 lt Motorin (Diğer) 100.000 lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin ve Motorin, Yüklenici ve bayisi olduğu Dağıtıcı Firmaya ait, Şanlıurfa il sınırları içerisinde, OTTS ile uyumlu (Taşıt Tanıma Sistemine kayıtlı Rektörlüğümüz araçlarının depolarına) akaryakıt istasyonlarından peyder pey doldurulacaktır. Araçların Şanlıurfa il sınırları dışında görevlendirilmesi durumunda, Yüklenicinin bayisi olduğu Dağıtıcıya ait OTTS ile uyumlu bir pompa istasyonundan alım yapılacaktır. Jeneratörlerin ihtiyacı olan yakıtlar ise Yükleniciye ait araçlar vasıtasıyla Üniversitemiz birimlerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2019 tarihine kadar, İdarenin talepte bulunacağı tarihlerde yapılır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati : 09.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- İstekliler, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği, ihale konusu mal için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.
- İstekliler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu (ihale konusu benzin ve madeni yağ dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması gerekir) olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli suretini ya da
Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise;
Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi (ihale konusu benzin ve madeni yağ dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması gerekir) olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Sanayi Sicil Belgesi
b) Meslek Odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu
c) Meslek Odası tarafından düzenlenen Yeterlilik Belgesi
ç) Meslek Odası tarafından düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
e) İstekli, bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge
f) İstekli, bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi
g) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
h) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede, benzin ve motorin satın alınması ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 130 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR