ZONGULDAK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜD.

Kurşunsuz benzin ve motorin alınacaktır

ZONGULDAK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/565333
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğü, Zonguldak Yurdu , Karaelmas Yurdu, Hatice Turhan Sultan Yurdu, Nesibe Hatun Yurrdu ve Abdullah Sabri Efendi Yurdu için 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında 750 lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin litre benzin ile 10.750 lt motorin alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No:81 ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN
K.Y.K. ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/565333
1-İdarenin
a) Adresi : İncivez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No: 81 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 0372-268 4525 - 0372-268 4535
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldakilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İl Müdürlüğü, Zonguldak Yurdu , Karaelmas Yurdu, Hatice Turhan Sultan Yurdu, Nesibe Hatun Yurrdu ve Abdullah Sabri Efendi Yurdu için 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında 750 lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin litre benzin ile 10.750 lt motorin alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ İncivez Mh.Milli Egemenlik Cd. No:81/ZONGULDAK 0372-268 4773 ZONGULDAK YURDU İncivez Mh.Milli Egemenlik Cd. No:81/ZONGULDAK 0372-257 3425 KARAELMAS YURDU İncivez Mh.Milli Egemenlik Cd. No:186 ZONGULDAK 0372-257 6083 HATİCE TURHAN SULTAN YURDU İncivez Mh. Çaybaşı Sk. No:28 ZONGULDAK 0372-257 6032 NESİBE HATUN YURDU Esenköy Mh. Abaz Cd. No:221 Kozlu/ZONGULDAK 0372 261 03 12 ABDULLAH SABRİ EFENDİ YURDU Güney Mh. Hür Sk.No:24/A Kozlu/ZONGULDAK 0372-220 0994
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 tarihinden itibaren ihtiyaca binaen akaryakıt ikmali İdarenin talebi doğrultusunda her saat ve zamanda ve ihaleyi yüklenen firmanın istasyonunda yapılacaktır. Jeneratörler için motorin ihtiyaç durumuna göre sipariş tarihinden itibaren 1(bir) iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından ilgili Müdürlüğün jeneratör depolarına doldurma suretiyle peyder pey 31.12.2019 tarihine kadar yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No:81 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No.81 ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No.81 ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR