ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurşunsuz benzin satın alınacaktır

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862169
Şehir : Ordu / Gülyalı
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU TRİBÜN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/445778
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): 7.000 LT. Motorin (Euro Dizel): 60.000 LT. 
İşin Yapılacağı Yer
:
Havalimanı Tesisleri: Havalimanı Ordu şehir merkezine uzaklığı 20 Km.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Ordu Giresun Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE MOTORİN (EURO DİZEL)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE MOTORİN (EURO DİZEL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/445778

1-İdarenin
a) Adresi : Hoşköy Mahallesi Ordu Cad. 28/52 52010 GÜLYALI/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522262852 - 4522262835
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): 7.000 LT. Motorin (Euro Dizel): 60.000 LT. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Havalimanı Tesisleri: Havalimanı Ordu şehir merkezine uzaklığı 20 Km.
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra peyderpey 31.12.2020 tarihine kadar.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: DHMİ Ordu Giresun Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 15.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Bayilik Lisans Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini,
Akaryakıt Satış istasyonları için; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini ihale dosyasına eklenecektir.
Akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinin ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli sureti ihale dosyasına eklenecektir.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ikinci bölüm Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları 44. Maddesinde 'İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı, gazyağı, yakıt nafta ve biodizel satışı yapamaz.' denilmekte olup, İstasyonsuz kategorisi altında bayilik lisansı almış firmalar ihaleye katılamaz.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Malların özellikleri TSE tarafından belirlenen güncel standartlara uygun olacaktır; ancak TSE tarafından revize edildiği takdirde, yerine yeni standartlar esas alınacaktır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Akaryakıt ürünlerinin piyasaya arz isimlendirilmeleri EPDK'nın 17/12/2015 tarih ve 5922 sayılı kararına göre yapılmıştır. Akaryakıt ürünlerinde aranan niteliklerde bu karar esas alınacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurumları veya özel kuruluşlardan alınmış Akaryakıt Ürünleri alımına yönelik iş deneyim belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Ordu Giresun Havalimanı Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Ordu Giresun Havalimanı Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR