MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kristal şeker ambalaj torbası satın alınacaktır

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027583
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/343655
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
± % 20 toleranslı 55cm x 95cm ebatlarında 920.000 Adet      Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası mal      alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İLAN

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜFabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 55cm x 95cm ebatlarında 920.000 Adet Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası mal alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/343655

1-İdarenin

a) adresi : ÖZALPER MAH. KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA
ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/ MALATYA
b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı :: : ± % 20 toleranslı 55cm x 95cm ebatlarında 920.000 Adet
Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası mal
alımı
b) Teslim Yeri : : Malatya Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
c) işin süresi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin işe başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ihale konusu mallar Teknik Şartname eki Aylık Sevkiyat Programına uygun olarak ve muntazam partiler halinde 31.12.2019 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.

3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 05.08.2019 Saat 14:00
4- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği" (R.G. : 29.12.2011 tarih 28157 sayılı 3. mükerrer) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına uygun olarak üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No:2005/34) ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No:2013/35) hükümlerine göre polipropilen ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge: İşletme Kayıt Belgesi
7-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

10- Teklifler,05/08/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
13- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR