MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞK

Koruyucu teçhizat alınacaktır

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/438319
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekli Listede Yer Alan 32 Kalem Mal Alımı Ayrıntılı bilgisi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU TEÇHİZAT ALIMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Koruyucu Teçhizat Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/438319

1-İdarenin

a) Adresi

:

Üniversiteler Mahallesi Dumlupinar Caddesi No: 139 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik Posta Adresi

:

mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ekli Listede Yer Alan 32 Kalem Mal Alımı Ayrıntılı bilgisi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma, teslim süresi içerisinde malların tamamını bir defada teslim edecektir. 10.3.1.1. Teslim süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26.09.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye girecek İstekliler ihale günü ihale konusu malzemelerin tamamının numunelerinden 1’er adet yanlarında getirerek ihale (son teklif verme) saatinde İhale Komisyonuna sunacaklardır. Bu numuneler komisyonca Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilecek olup, teklif değerlendirme tamamlandıktan sonra; 1 ve 2 inci isteklilerin numuneleri şahit numune olarak Kurumumuzda saklanacak, diğer isteklilerin numuneleri iade edilecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra ikinci isteklinin numunesi de iade edilecektir. 1 inci isteklinin şahit numuneleri malların tamamen teslimi ve kabul işleminin sonuna kadar Kurumumuzda saklanacaktır.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 nolu oda )Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /ANKARA Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR