MSB 42. BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHL. KOM. BŞK.

Koruyucu melbusat alınacaktır

MSB 42. BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHL. KOM. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/226122
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KORUYUCU MELBUSAT ALIMI 8 (Sekiz) Kısım 11 (Onbir) Kalem malzeme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
2'NCİ KOR.LOJ.DES.K.LIĞI TŞN.124 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI(GELİBOLU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU MELBUSAT

42'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MSB.LIĞI MSB.BAĞLILARI


KORUYUCU MELBUSAT mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/226122
1-idarenin
a) Adı : 42'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MSB.LIĞI MSB.BAĞLILARI
b) Adresi : Alaeddin Mah. Armatör Yakup Aksoy Caddesi No:22 GELİBOLU/ÇANAKKALE
c)Telefon ve faks numarası : 2865660989 - 2865668740
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu mal alımının
a) Adı : KORUYUCU MELBUSAT
b) Niteliği, türü ve miktarı : KORUYUCU MELBUSAT ALIMI 8 (Sekiz) Kısım 11 (Onbir) Kalem malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: 2'NCİ KOR.LOJ.DES.K.LIĞI TŞN.124 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI(GELİBOLU)
ç)Süresi/teslim tarihi : İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecek, Mallar defaten (tek partide ) teslim alınacaktır. 10.3.2 Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşme süreci başlayacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 42'nci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri;
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR