KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130004
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/64748
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 kalemden oluşan koruyucu giyim malzemesini alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu/ KONYA Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü Memur Çalışanlar İçin Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/64748
1-İdarenin
a) Adresi : HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) Elektronik Posta Adresi : bol03@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 kalemden oluşan koruyucu giyim malzemesini alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KGYM’nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Merkezi Teslimat Noktası hazırlayacaktır.
c) Teslim tarihleri : KGYM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri alacak çalışan, ürünleri görmek, incelemek, beden numarası tespiti için ihalenin sözleşmesi imzalanarak gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde yüklenicinin Merkezi Teslimat Noktasına kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana Merkezi Teslimat Noktasından veya teklifinde belirttiği teslimat noktalarından KGYM’ni 120 gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan “Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı” nı kurum kimliğiyle müracaat eden her bir çalışana imzalattıktan sonra KGYM’ni ayni olarak teslim edecektir. Yüklenici, çalışanlara KGYM’nin eksiksiz olarak teslimi, “Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı” nın imzalatılması, takibi ve İdareye tesliminden sorumludur. Çalışanlar teslimat noktasında bulunan emsal (muadil) KGYM talep etmesi halinde toplam kalite değerine %8 KDV ilave edilerek, muadil ürünleri indirimli güncel etiket fiyatı üzerinden alabilecektir. Bu fiyatlar, yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, sezon, sezon sonu tüm indirim ve kampanyalarındaki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacaktır. Bu esnada yapılan işlemler ile ilgili çalışanlara bilgi makbuzu vb. ile bilgilendirme yapılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 2 kısmi teslimat yapılabilir. 1. Kısmi teslimat 120 gün içerisinde, 2. Kısmi teslimat en geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu/ KONYA Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler ihalenin tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
Bu ihaleye; teklif edilen KGYM ürün gruplarının tamamının satıldığı mağaza veya mağaza zincirleri teklif verebilirler.
Bu ihaleye; Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman illeri sınırları içerisinde teklif verdiği ürünlerinin satıldığı, 2 tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az 3 mağazaya sahip olan istekliler teklif verebilirler.
İstekliler, KGYM teslimatını Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman illeri sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamında yapacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini bu şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda açık olarak belirteceklerdir.
“KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır.
İstekli KGYM’nin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü için teklif ettiği ürünlere ait numuneleri teklifi ile birlikte idareye teslim edecektir. İhtiyaç listesinde Bayan/Erkek ayrımı yapılmadığı için Bayan/Erkek kalıbı farklı olan ürünlerde her kalem için teknik şartnameye uygun iki ürün numunesi sunulacaktır. İhale sona erdikten sonra ihale üstünde kalmayan istekliye ait numuneler kendisine iade edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu/ KONYA Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR