KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/581711
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
188 Personele Ekli İhtiyaç Listesinde Belirtilen Koruyucu Giyim Malzemeleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstiklal Mah.Prof.Dr.Necmeddin Erbakan Bulv. No:36/A-Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEME ALIMI

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/581711

1-İdarenin

a) Adresi

:

İSTİKLAL MAHALLESİ PROF.DR.NECMEDDİN ERBAKAN BULVARI NO:36/A 46050 BİNEVLER ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442235369 - 3442142893

c) Elektronik Posta Adresi

:

ali.kazici@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

188 Personele Ekli İhtiyaç Listesinde Belirtilen Koruyucu Giyim Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana teklifinde belirttiği teslimat noktalarında KGYM leri (Koruyucu Giyim Malzemeleri) verecektir

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren( Personel Koruyucu Giyimini Kendisi Temin Etmek Şartıyla) Peyderpey halinde 31/07/2020 Tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstiklal Mah.Prof.Dr.Necmeddin Erbakan Bulv. No:36/A-Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

26.11.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar
1 İhale; Bayan, Erkek ve Ayakkabı KGYM olmak üzere bir bütün halinde yapılacaktır.
2 Bu ihaleye, Kahramanmaraş İli sınırları içerisinde teklif verdiği kısımdaki ürünlerin satıldığı, 2 tanesi Kahramanmaraş’ta olmak üzere Türkiye genelinde en az 3 mağazaya sahip olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir. Bu mağazaların listesini teklif aşamasında sunacak ve mağazaların hâlihazırda faaliyetini sürdürdüğünü belgeleyecektir.
3 Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-5’te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
4 İhtiyaç listesi Bayan Giyim, Erkek Giyim ve Ayakkabı olmak üzere bir bütün olarak belirlenmiş olup, İstekliler ekli ihtiyaç listesinde belirtilen işin tamamına da teklif verilebilir.
5 İstekliler, KGYM teslimatını Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamında yapacaktır.
6 İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini bu şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.
7 “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır.
8 İstekliler teklif ettikleri KGYM ‘lerinin en az 5 (beş) kalemi Yerli Malı olacaktır..

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini teknik şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.
2- “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacak, teslimat aşamasında bu belgede yer alan aynı ürünler verilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü -İhale Servisi Kat 3 No: 310 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR