TEİAŞ 19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

TEİAŞ 19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941084
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLERİ 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/49125
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 2 Kısım olmak üzere, 1. Kısımda 9 Kalem, 2. Kısımda 5 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi alımıdır. Bu giyim malzemelerinin,, elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar marifeti ile ayni olarak teslim alınmasıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE KAPSAM DIŞI PERSONEL İÇİN KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE KAPSAM DIŞI PERSONEL İÇİN KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/49125
1-İdarenin
a) Adresi : Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. 07030 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423465055 - 2423454900
c) Elektronik Posta Adresi : 19grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 2 Kısım olmak üzere, 1. Kısımda 9 Kalem, 2. Kısımda 5 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi alımıdır. Bu giyim malzemelerinin,, elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar marifeti ile ayni olarak teslim alınmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici tarafından; sözleşme imzalandıktan sonra İdarece verilecek isim listelerindeki her bir personel adına Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar düzenlenecektir. Düzenlenen bu Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar marifeti ile Yüklenicinin bildireceği Antalya'da bulunan mağaza / mağazalarından her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde, Bölge Müdürlüğümüz'ün vereceği isim listelerine göre 12 ay süreyle geçerli elektronik kart/kupon veya benzeri araçları düzenleyecek ve bu kartları/kuponları "Koruyucu Giyim Malzemeleri Teslim Formu" ile Bölge Müdürlüğümüze teslim edecektir. Personel tarafından yapılan harcama tutarı kartta yüklenen tutardan düşülecektir. Personelimiz giyim kartındaki tutarı, sayı belirtilmeksizin süresi içerisinde olmak kaydı ile istediği defa da kullanabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin, Mağazalarının, Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunması, bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşması yapılmışsa da “Marka Tescil Belgeleri” yanında bu Mağazalarla yapılan anlaşmaların da imzalı olarak teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedeli olan 118,00 TL'yi Bölge Müdürlüğümüz banka hesabı olan Vakıfbank 100. Yıl Şubesi TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 Nolu Bankomat Hesabına yatırıldığını gösteren Banka dekontu ile birlikte Satınalma ve Ticaret Şefliğinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad.- Muhaberat Servisi Giriş Kat Oda No: 14 Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR