KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822817
Şehir : Elazığ
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/280954
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM: 9 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ (ERKEK), 2. KISIM: 9 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ (BAYAN), 3. KISIM: 3 KALEM AYAKKABI (ERKEK-BAYAN) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü personeline verilmek üzere ihtiyaç olan niteliği, miktarı ve teknik özellikleri bu teknik şartnamede belirtilen Koruyucu Giyim
Malzemesinin satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/280954
1-İdarenin
a) Adresi : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242375991 - 4242388194
c) Elektronik Posta Adresi : nsertdemir@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM: 9 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ (ERKEK), 2. KISIM: 9 KALEM KORUYUCU GİYİM
MALZEMESİ (BAYAN), 3. KISIM: 3 KALEM AYAKKABI (ERKEK-BAYAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir
çalışana teklifinde belirttiği teslimat noktalarında KGYM’leri (Koruyucu Giyim Malzemeleri) verecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir
çalışana teklifinde belirttiği teslimat noktalarında KGYM’leri (Koruyucu Giyim Malzemelerini) verecektir. KGYM
ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri almaya hak kazanan çalışan (beden numarası tespiti için) en fazla 15 gün
içerisinde yüklenicinin teslimat noktasına kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edecektir. Yüklenici, Teknik
Şartnamenin ekinde bulunan “Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı” nı her bir çalışana
imzalattıktan sonra KGYM’lerini ayni olarak hak sahiplerine teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 05.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekliler, Türk Patent Enstitüsünce verilen Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte ihale dosyasında sunacaktır.
Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-İstekliler; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde teklif verdiği kısımdaki ürünlerin satıldığı, 1 tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az 2
mağazaya sahip olacaktır.Bu mağazaların listesini ihalede sunacak ve mağazaların bir yıldan daha fazla faaliyetini sürdürdüğünü belgeleyecektir.
2-İstekliler KGYM (Koruyucu Giyim Malzemeleri) teslimatını, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının
tamamından yapabileceğini belirten bir yazıyı ihale dosyasında sunacaktır.
3-İstekliler, Türk Patent Enstitüsünce verilen Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte ihale dosyasında sunacaktır.
Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4-İstekliler, İhtiyaç listesinin 1. ve 2. kısmındaki Koruyucu giyim malzemelerinden en az 4 (dört) kalemin Yerli Malı olduğunu belirten bir yazıyı ihale dosyasında
sunacaktır. 3. Kısım için bu şart aranmayacaktır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini teknik şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM
MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.
2- “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde
sunulacak, teslimat aşamasında bu belgede yer alan aynı ürünler verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALELER BAŞMÜH. adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR