ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi alınacaktır

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010297
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/266297
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
671 Kişilik Koruyucu Giyim Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/266297

1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197791 - 3122197128
c) Elektronik Posta Adresi : ankara@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 671 Kişilik Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası
c) Teslim tarihi : İstekli sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç) gün içinde İDARE?ce verilecek isim listesindeki personel adına, Koruyucu Giyim Kartı vb. düzenleyerek 5 (beş) gün içinde idareye teslim edecektir. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İsteklilerin teklif verdiği ürünlerin Ankara İl sınırları içerisinde satıldığı 3(Üç) tanesi Alışveriş Merkezi (avm) olmak üzere en az 4 (Dört) mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunacaktır.Belirtilen mağazaların ihale ilan tarihinden önce Ankara il sınırları içerisinde açılmış olması gerekmekte olup,bu durumu tesvik eden belge/belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.
2-İsteklilerin, kendilerinin veya üye işyeri sözleşmeli/anlaşmalı mağazalarının bay ve bayan olmak üzere ayrı ayrı en az bir adet ulusal ve uluslararası standartlarda kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan “Marka Tescil Belgesi” olması veya bu statüdeki mağazalarla yukarıda bahsedilen her bir mağazada en az 5 (beş) üye işyeri Sözleşmesinin/Anlaşmasının bulunması gerekmekte olup bu durumu tevsik eden belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif ekinde sunulacaktır. Bu şart, iş ortaklarından biri veya birkaçı ile birlikte sağlanabilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda bir bayan bir erkek olmak üzere örnek numunelerini en geç ihale tarihinden bir gün önce saat 17.00 a kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim edecek olup teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme numunelerin şartnamye uygunluğu yönünden yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.İsteklilerce sunulan numuneler,7.1.ı 1.maddesi gereği sunulan mağazalarda halihazırda bulunuyor olması gerekmektedir.
Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdare'de kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip üzerinde ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere ait olmak üzere iade edilecektir.
İstekliler, teklifleri ile birlikte verecekleri numunelerde; Kurum adi, logosu ve herhangi bir ibare belirtmek zorunda değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Özel Sektöre yapılmış bulunan giyim alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR