TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi alınacaktır

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00968695
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 23.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/135003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bölge Müdürlüğümüzde Görev yapan Memur, Sözleşmeli Memur ve İşçi personellerinin 2019 yılına ait 28 kalem Giyim eşyası alınacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 13.Bölge Müdürlüğü Cum.Mah.Melike Sok.No:1 Kat 3 ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ


Memur, Sözleşmeli Memur ve Güvenlik Personeli Koruyucu Giyim Malzemesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/135003

1-İdarenin
a) Adresi : CUM.MAH.MALATYA CAD MELİKE SOK.NO:1 23270 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242472604 - 4242472620
c) Elektronik Posta Adresi : 13grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bölge Müdürlüğümüzde Görev yapan Memur, Sözleşmeli Memur ve İşçi personellerinin 2019 yılına ait 28 kalem Giyim eşyası alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından yükleniciye verilen isim listesine göre yüklenici her personelin adına Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar düzenleyecektir. Düzenlenen bu Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar Bölge Müdürlüğümüz İdari ve Sosyal İşler servisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde, İdari ve Sosyal İşler servisinin her bir İl ve ünite veya ekip için ayrı ayrı olmak üzere vereceği isim listelerine göre 12 ay süreyle geçerli elektronik kart/kupon veya benzeri araçları düzenleyecek ve bu kartları/kuponları "Koruyucu Giyim Malzemeleri Teslim Formu" ile Bölge Müdürlüğümüz İdari ve Sosyal İşler Sevisine teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 13.Bölge Müdürlüğü Cum.Mah.Melike Sok.No:1 Kat 3 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 18.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İsteklilerin Elazığ ilinde mecburi olmak üzere en az 3 büyük şehirde Birim Fiyat teklif cetvelinde, Teknik şartnamede kaliteleri belirtilen ürün gruplarının satışının yapıldığı en az 2 farklı tescilli marka mağaza zincirine sahip olması veya bu statüdeki mağazalarla üye işyeri sözleşmesinin/anlaşmasının bulunması zorunludur. İş ortaklıklarında bu şart, ortaklardan biri veya birkaçı ile birlikte sağlanılabilir.
2- İsteklilerin mağazalarının Türk Patent Enstitüsünce kabul edilen Mal ve Hizmet sınıflandırılma listesine göre 35 sınıfı kapsayan marka tescil belgesini teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan tescilli marka mağazalarının tescilli marka mağazası olup, olmadığı Türk patent Enstitüsünün İnternek sayfasında kontrol edilecektir.
3- İstekliler Elazığ İl sınırları içerisinde en az dört, Malatya-Adıyaman illerinde en az iki üye işyerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin asıllarını veya noterce onaylı suretlerini teklifi ile birlikte vereceklerdir. Üye işyeri sözleşme/anlaşmaların süresi işin süresi kadar (12 ay) geçerli olacaktir.
4- İnternet alışverişine açık en az 1 firma ile yapmış oldukları sözleşme asılları veya noter onaylı suretlerini teklifleri ile beraber vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 13.Bölge Müdürlüğü Muhasebe servisi T.C.Ziraat Bankası Elazığ Merkez şubesi TR290001 000186377120446491 veya Vakıfbank Elazığ Fırat şubesi TR28000 15001 5800 7260 972947 no'lu hesaba şartname bedeli yatırılarak İdareden döküman satın alınacaktır adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 13.Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.Melike sokak No.1 Muhaberat servisi ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR