İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi alınacaktır

İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888881
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/552361
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kalem Giyim Malzemesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Donatım Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No: 39 Bornova-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Memur Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/552361
1-İdarenin
a) Adresi : Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324355100/1900-1901-1902-1910-1911 - 2324353742
c) Elektronik Posta Adresi : proje02@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No: 39 Bornova-İZMİR veya Yüklenicinin Mağazaları.
c) Teslim tarihi : Anılan Koruyucu Giyim Malzemeleri (KGM), sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. Koruyucu Giyim Malzemelerinin teslim yeri, DSİ’nin talebine göre DSİ Ambarları veya Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları olarak belirlenecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Donatım Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No: 39 Bornova-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale dokümanı içerisinde yer alan (Taahhütname) İzmir Valiliği'nin 13.12.2016 gün ve 82454 sayılı yazı ekinde "terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına " dair "EK-6 Taahhütname", istekli yetkilisi tarafından imzalanacak ve yetkilinin imza beyannamesi/sirküleri eklenerek verilecektir. İstenildiği takdirde noter onaylı verilebilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler, EK-4: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
2-İstekliler, EK-5 Teslimat Yeri Bilgi Formu”nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Bu formu istekliler Teknik Şartnamenin 2.2 maddesine göre hazırlanacaktır.
3.İstekliler, Koruyucu Giyim Malzemesinin teslimatının yapılacağı, teklif ettiği malzemelere ait yetkili satıcılık veya anlaşmalı üye işyeri belgesine sahip mağaza/mağazaların bulunduğu listeyi ihale esnasında sunacaklardır. İsteklinin sunacağı mağaza/mağazalar içerisinde teklif ettiği tüm kısım için idarenin faaliyet gösterdiği illerden; İzmir, Manisa ve Uşak’ta en az 1’er mağaza bulunması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Donatım Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No: 39 Bornova-İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Donatım Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No: 39 Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR