AYDIN DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

Koruyucu giyim malzemesi alınacaktır

AYDIN DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875626
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/505804
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km. Kuyulu Mevkii Efeler/ AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.
DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/505804
1-İdarenin
a) Adresi : Kuyulu Mevkii Izmir Karayolu 5. km. EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193912
c) Elektronik Posta Adresi : sertackaraaslan@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarları/ AYDIN veya Yüklenicinin mağazaları
c) Teslim tarihi : Anılan Koruyucu Giyim Malzemeleri (KGM), işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren en fazla 20 (yirmi) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. Koruyucu Giyim Malzemelerinin teslim yeri, DSİ’nin talebine göre DSİ Ambarları veya Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları olarak belirlenecektir. Yüklenicinin yazılı talebi ve İdarenin uygun göreceği sebeplerle yüklenicinin KGM lerin tamamını 1(bir) partide teslim edememesi halinde teslimatı yapılan KGM lerin fatura tutarı kadar ödeme yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km. Kuyulu Mevkii Efeler/ AYDIN
b) Tarihi ve saati : 02.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-İstekliler, “EK-3: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. İstekliler “EK-3: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu”na, malzemelerin bu Teknik Şartnamedeki özelliklerini karşılayacak birden fazla marka ve model ürün bilgisi yazabileceklerdir.
b-İstekliler, teknik şartname ekindeki “EK-5 Teslimat Yeri Bilgi Formu”nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Bu formu istekliler 2.2 maddesine göre dolduracaktır.
c-İstekliler, Koruyucu Giyim Malzemesinin teslimatının yapılacağı, teklif ettiği malzemelere ait yetkili satıcılık veya anlaşmalı üye işyeri belgesine sahip mağaza/mağazaların bulunduğu listeyi ihale esnasında sunacaklardır. İsteklinin sunacağı mağaza/mağazalar içerisinde teklif ettiği ürünler için, İdarenin faaliyet gösterdiği Aydın, Denizli ve Muğla İllerinin herbirinde en az 1’er tane (tercihen merkez ilçelerinde), kendisinin veya anlaşmalı mağaza veya mağazalarının bulunması gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası İzmir Karayolu 5 Km. Kuyulu Mevkii Efeler/ AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km. Kuyulu Mevkii Efeler/ AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR