TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemesi alınacaktır

TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873032
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/489625
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 YILI İŞÇİ PERSONEL İÇİN 21 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü/ERZURUM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Odası 25050 - YAKUTİYE / ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ 15 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI İŞÇİ PERSONEL İÇİN 21 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

TEİAŞ 15 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI İŞÇİ PERSONEL İÇİN 21 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/489625
1-İdarenin
a) Adresi : TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:3 ERZURUM 25050 Şükrüpaşa YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422422770 - 4422422765
c) Elektronik Posta Adresi : 15grupsatinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 YILI İŞÇİ PERSONEL İÇİN 21 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü/ERZURUM
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Odası 25050 - YAKUTİYE / ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 23.10.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerce, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla ihale tarihine kadar Teklif edilen ürüne ait birer adet numune vermek zorundadır.
Numuneler İdare tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de istekliye verilir. Numune verilmemesi veya eksik verilmesi veya verilen numunenin Teknik Şartnameyi karşılamaması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
Personel sayısının fazla olması giyim ürünlerinin teslimatlarında oluşacak; ambar giriş çıkış işlemleri, ürün kontrolü, deforme ürün, beden ve drop gibi sorunlar, renk uyumsuzluğu, üretim hatası, ürün iadesi ve değiştirme süreci, personelimizin mağdur edilmemesi için bu kadar çok miktardaki malzemeyi personelin isteğine uygun olarak sıhhatli bir şekilde muayene ve kabul işlemlerini yapma, ürünü teslim alma, iş gücü kaybı hususları göz önüne alındığında bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için çoğunluk personelin Erzurum merkezde çalışıyor olmasından dolayı ihale üzerinde kalan isteklilerce giyim ürünlerinin bizzat personelin kendisine teslim edilecek şekilde, personel isim listesindeki her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şartları karşılayacak nitelikte giyim kartı verilmesi zorunludur.
Malzemelerin personelimiz tarafından yerinden ayni olarak teslim almalarını sağlayacak şekilde; ihale üzerinde kalan firma tarafından isim listelerindeki personel adına ayni giyim kartı düzenlenecektir. Giyim malzemeleri giyim kartları karşılığında yüklenicinin bildireceği Erzurum'da bulunan mağazasından her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.
İsteklilerin hizmet yeri yeterliği açısından Erzurum merkezinde en az bir adet giyim mağazası olması ve bu hususu belgelendirmesi ve ihale dokümanları ile birlikte sunması şartı aranacaktır.
Bu koşulları sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC Ziraat Bankası Yenişehir Palandöken Şubesi- TR100001002183377120446408 no'lu hesaba yatırıldıktan sonra TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği K:2 No: 310 25050 YAKUTİYE / ERZURUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:2 No: 325 25050 - YAKUTİYE / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR