KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemeleri satın alınacaktır

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/427460
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Horozluhan Mah.Abdülbasri Sk. No : 2 42300 Selçuklu / KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/427460

1-İdarenin

a) Adresi

:

Horozluhan Mah. Abdülbasri Sk. Ankara Yolu Üzeri No : 2 42300 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322245600 - 3322245899

c) Elektronik Posta Adresi

:

konya@cevresehircilik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ambarı, Yüklenici Firmanın veya yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları ve anlaşmalı olduğu firmaların mağazaları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana teklifinde belirttiği mağazalarında KGM.leri ayni olarak verecektir. 1-İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 2-Yüklenici, teslimat noktasında veya Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun göreceği yerde özel bir bölüm hazırlayarak çalışanların KGM.lerini rahatça incelemelerine imkân sağlayacak ve gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. 3- KGM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin bütün beden ölçüleri teslimat noktasında hazır bulundurulacaktır. 4- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağını her bir çalışana imzalattıktan sonra KGM.lerini ayni olarak hak sahiplerine teslim edecektir. Teslim edilen ürünler içerisinde hatalı olanlar var ise yüklenici firma tarafından garanti süresi boyunca 10 (on ) takvim günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Horozluhan Mah.Abdülbasri Sk. No : 2 42300 Selçuklu / KONYA

b) Tarihi ve saati

:

17.09.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1- İsteklilerin, Konya ili sınırları içerisinde Kadın, Erkek ve Ayakkabı olmak üzere içerisinde satıldığı en az bir tanesi AVM içerisinde olmak üzere 2 adet Mağazası olan veya Türkiye genelinde bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşmasının bulunması zorunludur. Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunması, bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşması yapılmışsa da “Marka Tescil Belgeleri” yanında bu Mağazalarla yapılan anlaşmaların da imzalı olarak teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
2- İstekliler teklifleri şartname ekinde bulunan mağaza listesini imzalayarak teklifleri ekinde sunacaklardır. Her grup için 2 den fazla mağaza sunmak isteyen istekliler istedikleri kadar sütun açabileceklerdir.
3-İstekliler, KGM teslimatını Konya İl sınırları içerisinde bulanan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamından yapabileceğini belirten bir yazı sunacaktır.
4- İstekliler, Teknik Şartname ekindeki “EK-5 TESLİMAT YERİ BİLGİ FORMU ”nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce adı soyadı/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
‘ Ek - 5 eklenecek ibare ( Teslimat yeri bilgi formunda “Belirtilen mağazaların tamamında bütün kampanya ve indirimlerden yararlandıracağımızı taahhüt ederiz.” )’ cümlesinin eklenmesi İstekliler, İhtiyaç listesindeki Koruyucu giyim malzemelerinden en az 1 (bir) kalemin Yerli Malı olduğunu belirten bir yazıyı ihalede sunacaktır.
5-Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş ,şekli ve içeriği Teknik Şartnamenin eki olan Ek-4 te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
6- İstekliler yukarıda bahsi geçen üye işyerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin asıllarını veya noterce onaylı suretlerini veya idarece aslı görülerek onaylanmış suretlerini teklifi ile birlikte vereceklerdir. Üye işyeri sözleşme/anlaşmaların süresi en az işin süresi kadar geçerli olacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) İstekli, teknik şartname ekindeki “EK-3: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” u doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu form, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
2) İstekliler, teklif ettikleri malzemelerden 1’er adet/çift numune malzemeyi ihale dokümanında belirtilen tekliflerin sunulacağı yere (adrese), ihale tarihi ve saatinden 2 saat önce teslim edecek ve İdareden alacakları “Malzeme Teslim Alındı Tutanağı”nı teklif zarflarının içinde teklifleriyle birlikte sunacaktır. Malzeme numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleden sonra Malzeme numunelerinin teknik şartnameye uygunluğuna dair Muayene Kabul Komisyonu tarafından inceleme neticesi uygunluk alan isteklilerinin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. Yüklenici muayene için teslim ettiği numune malzemelerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.Gerek görülmesi halinde KGM’nin özelliklerinin belirlenmesi için alınan numunelerin laboratuvar tahlil ve deney ücretlerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Numune malzemeler 1 yıl boyunca Muayene Kabul Komisyonunun takdir edeceği yerde muhafaza edilecek ve bir yılın sonunda istekliye verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Horozluhan Mah.Abdülbasri Sk. No : 2 42300 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR