ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim malzemeleri satın alınacaktır

ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822859
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/299725
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
222 Adet Bay-Bayan Takım Elbise 232 Çift Bay-Bayan Ayakkabı 222 Adet Bay-Bayan Gömlek 232 Adet Bay-Bayan Yağmurluk Yukarıda belirtilen giyim eşyalarının elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar marifeti ile ayni olarak teslimi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No.14 Yenişehir/ANKARA adresindeki Satınalma Dairesi Başkanı Odası 6. Kat 625 No.lu Oda
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Koruyucu Giyim Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/299725

1-İdarenin
a) Adresi : MITHATPASA CADDESI NO:14 06100 Yenişehir ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124585500 - 3124585800
c) Elektronik Posta Adresi : mtorun@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 222 Adet Bay-Bayan Takım Elbise 232 Çift Bay-Bayan Ayakkabı 222 Adet Bay-Bayan Gömlek 232 Adet Bay-Bayan Yağmurluk Yukarıda belirtilen giyim eşyalarının elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar marifeti ile ayni olarak teslimi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarece yükleniciye verilecek isim listelerindeki her bir personel adına 31.12.2018 tarihine kadar geçerli Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar düzenlenecektir. Düzenlenen bu Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar isim listelerinin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde İdareye teslim edilecektir. İlgili personelimizin renk ve beden seçimini temin maksadıyla giyim malzemeleri, İdareye teslim edilen elektronik kart/kupon veya benzeri araç marifeti ile en az bir tanesi Ankara İl Merkezinde olmak üzere Türkiye Genelinde bulunan mağaza zincirlerinde veya şubelerinde veya anlaşmalı işyerlerinde her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarece yükleniciye verilecek isim listelerindeki her bir personel adına 31.12.2018 tarihine kadar geçerli Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar düzenlenecektir. Düzenlenen bu Elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar isim listelerinin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde İdareye teslim edilecektir. İlgili personelimizin renk ve beden seçimini temin maksadıyla giyim malzemeleri, İdareye teslim edilen elektronik kart/kupon veya benzeri araç marifeti ile en az bir tanesi Ankara İl Merkezinde olmak üzere Türkiye Genelinde bulunan mağaza zincirlerinde veya şubelerinde veya anlaşmalı işyerlerinde her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No.14 Yenişehir/ANKARA adresindeki Satınalma Dairesi Başkanı Odası 6. Kat 625 No.lu Oda
b) Tarihi ve saati : 29.06.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin Ankara İl Merkezinde, ihale konusu giyim eşyası ürün gruplarının satışının yapıldığı Tescilli Marka Mağaza Zincirine sahip olması veya bu statüdeki Ankara İl Merkezinde bulunan mağazalarla Üye İşyeri Sözleşmesinin bulunması zorunludur.
İstekliler ihale konusu ürün gruplarının tamamı için teklif verecek olup farklı ürün grupları isteklinin mağaza zincirine dahil, Ankara İl Merkezindeki farklı adreslerdeki mağazalarında veya üye işyeri kapsamında olan farklı üye işyerlerinde teslim edilebilecektir. İş ortaklıklarında bu şart ortaklardan biri veya birkaçı ile sağlanabilir.
İsteklilerin Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. Sınıfı kapsayan “Marka Tescil Belgesine” sahip olması ne bu belgeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gereklidir.
Üye işyeri anlaşması kapsamındaki mağazalarda mal teslimi yapılacak olması durumunda üye işyerlerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. Sınıfı kapsayan “Marka Tescil Belgesine” sahip olması ve bu belgelerin teklif ile birlikte sunulması gereklidir. Ayrıca üye işyerleri ile yapılan “Üye İşyeri Sözleşmeleri” ve ihale dokümanı ekinde örneği verilen “Üye İşyerleri Listesi” doldurularak teklif ile birlikte verilecektir. Üye işyerlerinin kabul edilebilmesi için en az 3 (üç) adet üye işyeri beyan edilmesi ve üye işyeri sözleşmelerinin ihale tarihinden itibaren asgari 12 (oniki) ay geçerli olması şarttır. Ürün gruplarının tamamının bir üye işyerinde bulunması şartı bulunmamakta olup, ihale konusu ürünler bir ya da birden fazla üye işyerinde teslim edilebilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad.No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Satınalma Dairesi Başkanlığı Dahili Satınalma Servisi (6. Kat 626 no.lu oda) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü (Zemin Kat) Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ürün Grupları: 1-Bay Takım Elbise 2-Bayan Takım Elbise 3-Bay Ayakkabı 4-Bayan Ayakkabı 5-Bay Gömlek 6-Bayan Gömlek 7-Bay Yağmurluk 8-Bayan Yağmurluk -Ürün gruplarının tamamının istekliye ait mağaza zincirine dahil tek mağazada bulunması veya üye işyerlerinde ayrı ayrı bulunması şartı bulunmamaktadır. Tüm ürün gruplarının sağlanabilmesi kaydıyla, isteklinin mağaza zincirine dahil birden fazla mağazada ya da birden fazla farklı üye işyerinde farklı ürün grubu bazında teslim edilebilecektir. Her bir personel adına düzenlenecek olan elektronik kart/kupon ve benzeri araçlar 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Her bir personel adına düzenlenecek olan elektronik kart/kupon ve benzeri araçlar Yüklenicinin ve üye işyerlerinin mağaza zincirindeki outlet mağazaları da dahil olmak üzere tüm mağazalarında ve buralarda satılan tüm markalarda, nakit, indirimli peşin fiyatlarında da dahil olacak şekilde tüm indirimli fiyatlarda geçerli olmak üzere, ayrıca yapılan alımlarda yüklenici ve üye işyeri tarafından verilen ekstra puanlar ve cari dönemde belli limitler üzerinde yapılan alımlar karşılığında verilen tüm indirimleri ve mağazadaki tüm indirimli fiyatlarda geçerli olmak üzere malzemeleri ayni olarak alma hakkı verecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR