MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim eşyası alınacaktır

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888442
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜR IŞIK 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/550914
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
110 Personel için 16 kalem koruyucu giyim malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir -Bursa Devlet Karayolu Üzeri Uncubozköy Mevkii No:181 Yunusemre/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ , ŞANTİYE VB GİBİ KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ İLE KİMYASAL , BİYOLOJİK , RADYOAKTİF , NÜKLEER (KBRN) KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/550914

1-İdarenin
a) Adresi : IZMIR BURSA DEVLET KARAYOLU UNCUBOZKÖY MEVKII 459 MANİSA MERKEZ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362332670 - 2362331790
c) Elektronik Posta Adresi : manisa@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 110 Personel için 16 kalem koruyucu giyim malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Manisa Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce belirlenecek yere teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzaladıktan sonra en fazla 20 gün içerisinde Koruyucu Giyim Malzemesi teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir -Bursa Devlet Karayolu Üzeri Uncubozköy Mevkii No:181 Yunusemre/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
b)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler; kimyasal, biyolojik radyoaktif, nükleer (KBRN) koruyucu giyim malzemeleri harici arazi, şantiye vb gibi koruyucu giyim malzemeleri için yukarıda belirtilen belgelerden durumuna uygun olanı sunacaktır.

c) Ayrıca İstekliler; Kimyasal , Biyolojik , Radyoaktif , Nükleer (KBRN) Koruyucu Giyim Malzemeleri için ise ; İmalatçı , Yetkili Satıcı veya Yetkili Temsilcilerinden tedarik edeceğine ilişkin taahhütname verecektir. İstekli KBRN Koruyucu Giyim Malzemelerini tedarik edeceği imalatçı ise tedarikçinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri , tedarik edeceği yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise tedarikçinin yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri de sunacaktır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Koruyucu giyim malzemeleri en az 1 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi için de idare tarafından yenisi veya tadilatı talep edilen hatalı koruyucu giyim malzemesi, (İmalat hatası, hatalı malzeme kullanılması, dikiş hatası, defo, yırtık, renk solması vb. her türlü kusur ve özürden dolayı) 15 (onbeş) iş günü içerisinde bedelsiz olarak yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler, teklif ettikleri malzemelerden 1’er adet/çift numune malzemeyi ihale dokümanında belirtilen tekliflerin sunulacağı yere (adrese), ihale tarihi ve saatinden önce teslim edecek ve İdareden alacakları “Malzeme Teslim Alındı Tutanağı”nı teklif zarflarının içinde teklifleriyle birlikte sunacaktır. Malzeme numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleden sonra Malzeme numunelerinin teknik şartnameye uygunluğuna dair Muayene Kabul Komisyonu tarafından inceleme neticesi uygunluk alan isteklilerinin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. Yüklenici muayene için teslim ettiği numune malzemelerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Koruyucu Giyim Malzemesinin özelliklerinin belirlenmesi için alınan numunelerin laboratuvar tahlil ve deney ücretlerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2-KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU”nda teklif edilen her bir kalemin, fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacak, teslimat aşamasında bu belgede yer alan aynı ürünler verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Bürosu İzmir -Bursa Devlet Karayolu Üzeri Uncubozköy Mevkii No:181 Yunusemre/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR