TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

Koruyucu giyim eşyası alınacaktır

TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/437196
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalem Koruyucu Giyim Eşyası Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37200 KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018 YILI İŞÇİ PERSONEL KORUYUCU GİYİM EŞYASI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

2018 yılı İşçi Personel Koruyucu Giyim Eşyası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/437196
1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662153900 - 3662144422
c) Elektronik Posta Adresi : 22grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Koruyucu Giyim Eşyası Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Miktarı ve cinsi belirtilen giyim eşyaları, Yüklenicinin idare tarafından kendisine verilecek isim listesine göre düzenleyeceği ve içerisine kalite bedelinin yüklendiği elektronik kart/kupon veya benzeri araçlar marifeti ile KASTAMONU ili MERKEZİNDE yer alan mağaza zincirlerinde veya şubelerinde veya anlaşmalı iş yerlerinde her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Koruyucu giyim malzemeleri için yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde, Bölge Müdürlüğümüz'ün vereceği isim listelerine göre 3 ay süreyle geçerli giyim kartı düzenleyecek ve bu giyim kartlarını Bölge Müdürlüğümüze teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37200 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 19.09.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin; KASTAMONU ili MERKEZİNDE Birim Fiyat Teklif Cetvelinde isimleri, Teknik Şartnamede kaliteleri belirtilen Türk Patent Enstitüsünce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan ürün gruplarının satışının yapıldığı, en az 1 (bir) Tescilli Marka Mağaza Zincirine sahip olması veya bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşmasının bulunması zorunludur. İş ortaklıklarında, bu şart ortaklardan biri veya birkaçı ile birlikte sağlanabilir. İsteklilerin, Mağazalarının, Türk Patent Enstitüsünce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunması, bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşması yapılmışsa da “Marka Tescil Belgeleri” yanında bu Mağazalarla yapılan anlaşmaların da imzalı olarak teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir. Teklifleri ile birlikte giyim malzemelerinin tamamını kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni ve bu statüdeki mağazalarla yapılan Üye İş Yeri anlaşmalarını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen giyim eşyasının teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu marka tescil belgesinde belirtilen markaya uygunluğunu belirlemek amacıyla "Teklif edilen ürüne ait birer adet numune vermek zorundadır.
Numuneler ihale saatinden önce İdare tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de istekliye verilir. İhale saatinden önce teklif verilen malzemelere numune verilmemesi veya eksik verilmesi veya verilen numunenin malzemeye ait marka tescil belgesinde yer alan markayı ve Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri karşılamaması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TEİAŞ 22.Bölge Müdürlüğü VAKIFLAR BANKASI TR 120001 5001 5800 7297 0774 11 NOLU HESABA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü - Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR