EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Koruma rölelerinin değişimi işi ihalesi

EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038205
Şehir : Çorum / Dodurga
Semt-Mahalle : MEHMETDEDEOBRUĞU KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

KESİN KARAR 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/377301
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Koruma Rölelerinin Değişimi İşi Ayrıntılı bilgiye www.euas.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUMA RÖLELERİNİN DEĞİŞİMİ İŞİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


4734 sayılı kanunun 3/g maddesi uyarınca EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/377301

1-İdarenin
a) Adresi : Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1 DODURGA/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3647262070 - 3647262088
c) Elektronik Posta Adresi : serdar.kiyak@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Koruma Rölelerinin Değişimi İşi
Ayrıntılı bilgiye www.euas.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ürün, EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü ( Mehmet Dede Obruğu Mevkii DODURGA/ÇORUM ) ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 100(yüz) takvim günü içinde iş kapsamındaki tüm malzemeleri İşletmeye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin geriye dönüş 5(beş) yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az % 40 oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
Benzer İş: Herhangi bir enerji üretim santralinde veya trafo(şalt) merkezinde, orta gerilim veya yüksek gerilim kısımlarının koruma rölesi montajı ve devreye alması veya koruma rölesi değişimi ve devreye alması veya koruma rölesi yenilemesi ve devreye alması veya koruma rölesi devreye alması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. İstekliler yer görme ve yeterlilik koşullarında belirtilen özellikte, röleye ait memnuniyet veya referans mektuplarının Türkçe ve yazıldığı dildeki aslını teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.3.İstekliler teklif dosyalarında iş kapsamında kullanacakları tüm malzemelerin marka, model, sayılarını ve birim fiyatlarını ve işçilik fiyatını belirten bir tabloyu teklif eklerinde sunacaklardır.
4.3.4. İstekliler, aşağıda a, b ve c bentlerinde istenilen belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden en az birini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  2. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  3. Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR