SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koruge boru ve ek parça alınacaktır

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/632560
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4.000 metre Ø 150 mm koruge boru, 4000 metre Ø 200 mm koruge boru ve ek parça alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 4. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUGE BORU VE EK PARÇA
SUŞEHRİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


KORUGE BORU VE EK PARÇA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/632560
1-İdarenin
a) Adresi : CAMİORTA MAH. SİVAS CAD. NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI 2. KAT SUŞEHRİ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3463114460 - 3463114006
c) Elektronik Posta Adresi : baskan@susehri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 metre Ø 150 mm koruge boru, 4000 metre Ø 200 mm koruge boru ve ek parça alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, idarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar malzeme aylık veya haftalık periyotlar halinde sipariş edilecektir. Sipariş edilerek kabulü yapılan malzeme, yüklenicinin belediyemiz sınırları içerisindeki deposunda ayrı bir bölümde ayırt edilebilir şekilde istiflenecektir. İstiflenerek idarenin kullanımına ayrılan malzeme idaremizin ilgili personeli tarafından düzenlenen teslim fişi karşılığında, günlük teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, idarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar malzeme aylık veya haftalık periyotlar halinde sipariş edilecektir. Sipariş edilerek kabulü yapılan malzeme, yüklenicinin belediyemiz sınırları içerisindeki deposunda ayrı bir bölümde ayırt edilebilir şekilde istiflenecektir. İstiflenerek idarenin kullanımına ayrılan malzeme idaremizin ilgili personeli tarafından düzenlenen teslim fişi karşılığında, günlük teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 4. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: TS EN 13476–3+A1, TS EN 681
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 2. KAT FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CAMİORTA MAHALLESİ SİVAS CADDESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 2. KAT FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR