ORBEL İNŞAAT, GÜVENLİK, TAAHHÜT, HİZMET, NAKLİYAT, TURİZM, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konveyör bant sistemi satın alınacaktır

ORBEL İNŞAAT, GÜVENLİK, TAAHHÜT, HİZMET, NAKLİYAT, TURİZM, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050663
Şehir : Ordu / Kabadüz
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU VİZYON 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/435416
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çambaşı Kayak Merkezi İçin 100 Metre Uzunluğunda Üzeri Kapalı Yürüyen Sonsuz Konveyör Bant Sistemi Alımı (Montaj Dahil)
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu İli Kabadüz İlçesi Musakırık Mahallesi Kabalak Küme Evlerinde Bulunan Çambaşı Kayak Merkezine Teslim Edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORBEL A. Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONVEYÖR BANT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.


ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ İÇİN ÜZERİ KAPALI YÜRÜYEN SONSUZ KONVEYÖR BANT SİSTEMİ ALIMI (MONTAJ DAHİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/435416

1-İdarenin
a) Adresi : DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD. NO:14/101 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4525055152 - 4522229252
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@orbel.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çambaşı Kayak Merkezi İçin 100 Metre Uzunluğunda Üzeri Kapalı Yürüyen Sonsuz Konveyör Bant Sistemi Alımı (Montaj Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ordu İli Kabadüz İlçesi Musakırık Mahallesi Kabalak Küme Evlerinde Bulunan Çambaşı Kayak Merkezine Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşin süresi 45 (kırkbeş) takvim günüdür. Konveyör bant iş yeri teslimini müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teknik şartnamesine uygun şekilde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORBEL A. Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU
b) Tarihi ve saati : 08.10.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yürüyen bant sistemi EN 15700 ve/veya TS EN 15700 standardına uygun olacak ve bu uygunluk belgelendirilecektir. Konveyör bant sistemi CE'li olacaktır. Bu belge sözleşmenin uygulanması sırasında (bantın yerine montajından önce) muayene ve kabul komisyonuna sunulmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan konveyör imalatı veya satışı bu iş ile ilgili benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORBEL A. Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR