JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kömür ve yakacak odun satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805404
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018 / 230891
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TOPLAMDA 1.280.000 KG ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE 57.000 KG. YAKACAK ODUN MAL ALIMI YAPILACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İHALE DOKÜMANININ EKİNDE YER ALAN “İHTİYAÇ MİKTARI VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLISI BİRLİKLERİN İHTİYACI OLAN İKİ (2) KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE YAKACAK ODUN MAL ALIMI (NAKLİYE VE İSTİFLEME DAHİL)
(ELAZIĞ VALİLİĞİ - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)


2 (İKİ) KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE YAKACAK ODUN ALIMI (NAKLİYE VE İSTİFLEME DÂHİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018 / 230891
1-İdarenin
a) Adresi : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKI, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI 23100 MERKEZ / ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : (0424) 241 11 80 (DAHİLİ LOJİSTİK : 8162 – İHALE: 8471) – FAKS: (0424) 241 44 86
c) Elektronik Posta Adresi : naltintas@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAMDA 1.280.000 KG ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE 57.000 KG. YAKACAK ODUN MAL ALIMI YAPILACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İHALE DOKÜMANININ EKİNDE YER ALAN “İHTİYAÇ MİKTARI VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İHALE DOKÜMANIN EK'TEKİ İHTİYAÇ VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİK VE BİRİMLERE BELİRTİLEN MİKTARLAR KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : TAAHHÜT KONUSU ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE YAKACAK ODUN, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İHTİYAÇ VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE KARŞILARINDA YAZILI MİKTARLARDA; 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı - İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili 8470-8471) Faks numarası: 0424 241 44 86

b) Tarihi ve saati : 11.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE YAKACAK ODUN MAL ALIMI (NAKLİYE VE İSTİFLEME DAHİL) İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERCE;

-İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİN,
-ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN,
-DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİNİN,
-SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİNİN,
ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİNİ İHALE AŞAMASINDA İHALE KOMİSYONUNA VERMESİ ZORUNLUDUR.
2. AYRICA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL HEYETİNE TESLİM EDECEKTİR.
3. YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELER (7.1.ı.1. MADDESİ) İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN YAKACAK ODUN ALIMI İÇİN ARANMAYACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı (ELAZIĞ) İhl.Koms.Bşk.lığı Merkez / ELAZIĞ Telefon Numarası:0 424 241 11 80 (Dahili Hat: 8470 / 8471 ) Faks Numarası: 0424 241 44 86 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR